Region Östergötland

Snabbaste ekonomiska tillväxttakten i EU på 10 år

[2018-02-12]

Vinterprognosen för Euroområdets ekonomi och EU:s ekonomier visar en kraftig tillväxttakt i EU som överträffar förväntningarna från förra året och gör dagens ekonomiska klimat det snabbast växande på 10 år. Sveriges siffror skrivs dock ner en aning utifrån tidigare uppskattningar, men visar fortsatt hög och stabil tillväxt.

EU:s ekonomier växer mer än förväntat för tillfället. Tillväxttakten för euroområdets och EU:s ekonomier uppskattas till 2,4 % 2017, vilket är den snabbaste takten på ett årtionde. Prognosen bygger på en uppsättning tekniska antaganden gällande växelkurser, räntor och priser på råvaror uppmätt fram till den 26 januari 2018. Med start i år återgår EU-kommissionen till att publicera fyra prognoser, två omfattande för hösten och våren samt två interimsprognoser för vintern och sommaren.

I höstprognosen 2017 beräknades BNP-tillväxten uppnå 2,3 % i hela EU för 2017 men i den nya vinterprognosen beräknas detta till 2,4 %. Även för kommande år är beräkningarna högre och för 2018 är det beräknat till 2,3 % medan höstprognosen visade 2,1 %. 2019 beräknas den uppgå till 2,0 istället för som tidigare på 1,9 %. Siffrorna förklaras av en starkare konjunktur i Europa, en stark tillväxt inom världsekonomin och en högre ekonomisk optimism.

För Sveriges del är den enda skillnaden att 2018 års prognos gällande BNP-tillväxt skrivs ner från 2,2 % till 2,0 %. 2017 års siffror är alltjämt på 2,7 % precis som i höstprognosen. Andra analyser från kommissionen beräknar att Sverige kommer se dämpade bostadsinvesteringar med tanke på den senaste tidens sjunkande bostadspriser. Privatkonsumtionen väntas dock öka med stöd av fortsatt stigande sysselsättning och finanspolitiska stimulansåtgärder. Gällande inflationen skrevs siffrorna för 2017 till 1,9 %.

Läs mer om interismsrapporten för vintern 2018 här
Läs hela rapporten samt rapporten för respektive land här