Region Östergötland

Skillnader i upplevelse av patientsäkerhetskultur

[2018-05-22]

Chefers, sjuksköterskors, undersköterskors och läkares upplevelser av patientsäkerhetskultur skiljer sig åt. Läkares värderingar och normer kan ha betydelse för säkerheten i sjukvården. Det visar Marita Danielssons avhandling om kulturella perspektiv på patientsäkerhet.

Bilden visar Marita Danielsson.

Avhandlingen visar på skillnader och likheter mellan sjuksköterskors och undersköterskors värderingar och normer kring patientsäkerhet och hur läkares värderingar och normer kan ha betydelse för säkerheten i sjukvården.

Resultaten bygger på fyra delstudier, bland annat en enkätstudie bland knappt 24 000 svenska sjukhusanställda, för att förstå hur faktorer som medicinsk specialitet, yrke och antal år i yrket påverkade hur medarbetare skattade patientsäkerheten på sin arbetsplats. I två delstudier har sjuksköterskor, undersköterskor och läkare intervjuats om normer och värderingar kring patientsäkerhet.

– Ett resultat från den första studien var att högsta ledningens engagemang för patientsäkerhet uppfattas lågt av medarbetare. Den fjärde studien utvärderade därför patientsäkerhetsronder där högsta ledningen besöker medarbetare och patienter i klinisk vardag för dialog om patientsäkerhet, säger Marita Danielsson.

Lång yrkeserfarenhet och specialitet

Det huvudsakliga fyndet från enkätstudien var att chefers, sjuksköterskors, undersköterskors och läkares upplevelser av patientsäkerhetskultur skiljde sig åt. Chefer skattade patientsäkerhetskulturen högst. Samband undersöktes också för vad som hade betydelse för hur medarbetare svarade på en enskild fråga: "hur bedömer du patientsäkerheten på din arbetsplats" Lång yrkeserfarenhet och typ av specialitet visade sig viktigt för upplevelsen. Inom den psykiatriska vården upplevde personal generellt lägre patientsäkerhet jämfört med allmänna vårdavdelningar. Inom akutsjukvården skattade man patientsäkerheten högre än på de allmänna vårdavdelningarna. Yrke var också avgörande för hur patientsäkerheten på arbetsplatsen skattades.

Intervjuer med sjuksköterskor och undersköterskor visade att sjuksköterskor upplever sig ha svårt att avgränsa sitt yrkesansvar medan undersköterskor upplever att deras ansvar är otydligt och att de inte alltid känner tillit från övriga professioner. Normer och värderingar kring ansvar och tillit beskrevs som viktiga för patientsäkerheten. Intervjustudien med läkare identifierade normer och värderingar som kan vara viktiga och påverka patientsäkerheten. Två teman beskrivs; den kompetenta läkaren med normer och värderingar om att vara felfri samt ha ett stort ansvar för patienternas säkerhet samt den oberoende men ändå integrerade läkaren med förväntningar om att klara sig själv samtidigt och samtidigt vara en del i team på olika arbetsplatser.

"Viktigt ta hänsyn till skillnader"

– Det är viktigt att ta hänsyn till skillnader i normer och värderingar mellan sjuksköterskor och undersköterskor, och beakta dessa när förbättringsarbete och nya arbetssätt införs. För att hälso- och sjukvården ska bli en lärande organisation behövs arbete med patientsäkerhetskultur eftersom det idag finns normer och värderingar som begränsar möjligheten till lärande, säger Marita Danielsson.

Avhandlingen visar också att patientsäkerhetsronder kan vara ett sätt att påverka patientsäkerheten positivt. Patientsäkerhetsronderna beskrevs av deltagarna som ett positivt sätt att mötas mellan olika nivåer i organisationen och att det kan vara ett sätt att förbättra patientsäkerheten om de utförs med regelbundenhet och att man som medarbetare får återkoppling efteråt. Högsta ledningens stöd är en av flera viktiga delar i patientsäkerhetskulturen, konstaterar Marita Danielsson.

Avhandlingen Patient Safety Cultural Perspectives" lades fram av Marita Danielsson vid Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet den 14 maj 2018.

Andra webbplatser