Region Östergötland

Satsning på självdialys

[2018-08-29]

Regionstyrelsen satsar 12,5 miljoner kronor på en ny mottagning för självdialys vid Vrinnevisjukhuset. Syftet är att ge dialyspatienter större möjligheter att aktivt delta i sin behandling. Dagens beslut i regionstyrelsen rör även bland annat en regional digitaliseringsstrategi och stöd till länets gröna näringar.

Bilden visar en patient som får dialys.

Antalet dialyspatienter ökar både nationellt och i Östergötland. Självdialys är en allt vanligare behandlingsform, som innebär att patienten i större utsträckning själv planerar och deltar i sin dialysbehandling. Region Östergötland har utrett möjligheterna att skapa en lokal för självdialys vid den njurmedicinska enheten på Vrinnevisjukhuset. I dag har regionstyrelsen beslutat att satsa 12,5 miljoner kronor på ombyggnaden. Den nya enheten beräknas vara färdig andra till tredje kvartalet nästa år.

– Genom satsningen utvecklar vi njursjukvården i östra länsdelen och ger patienterna möjlighet att bli mer delaktiga i sin behandling, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

Digitaliseringsstrategier

Ett annat ärende som i dag behandlats av regionstyrelsen gäller en ny digitaliseringsstrategi för Östergötland. Strategin bygger på den nationella digitaliseringsstrategin och är en utveckling av den regionala digitala agendan för Östergötland för åren 2014-2020. Syftet är att slå fast en gemensam övergripande inriktning för arbetet med digitalisering utifrån ett regionalgeografiskt perspektiv. Under hösten fortgår dialogen med olika aktörer i länet, såväl offentliga som privata, med ambitionen att till årsskiftet ha en digitaliseringsstrategi för Östergötland i bred samsyn i länet. Samtidigt beslutade regionstyrelsen också om en strategi för Region Östergötlands interna arbete med digitalisering.

– Att dra nytta av alla de möjligheter som digitaliseringen ger är av central betydelse i det regionala utvecklingsarbetet och även i utvecklingen av Region Östergötlands egen verksamhet. För att vi ska få kraft i digitaliseringsarbetet krävs en omfattande regional samverkan, vilket i sin tur bygger på att alla aktörer har en gemensam grund att utgå ifrån, säger Mats Johansson.

Stöd till lantbruk utreds

Den varma och torra sommaren har medfört stora svårigheter för lantbruket. Regionstyrelsen har därför gett regiondirektören i uppdrag att utreda vilka insatser som kan göras att underlätta och stödja Östergötlands lokala gröna näringar. Utredningen ska fokusera på om det är möjligt utifrån befintliga avtal med regionens kostleverantörer att öka användningen av närproducerat kött och se över möjligheterna att upplåta betesmark eller bidra med foder på annat sätt.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88