Region Östergötland

Så behandlar Region Östergötland dina personuppgifter

Bilden visar ett hänglås på ett tangentbord.

[2018-05-21]

Den 25 maj träder dataskyddsförordningen i kraft, som innebär nya krav för hur personuppgifter får behandlas. Region Östergötland har genomfört en rad förändringar med anledning av den nya lagen.

Den nya dataskyddsförordningen har inneburit ett stort arbete i Region Östergötland. Regionen har arbetat fram nya riktlinjer för att leva upp till den nya lagen, samtidigt som olika system har inventerats och kartlagts utifrån det nya regelverket. Dessutom har en ny arbetsgång införts för att snabbt anmäla så kallade personuppgiftsincidenter, ett krav i den nya lagstiftningen.

– Vi har gjort ett omfattande arbete för att anpassa verksamheten till den nya lagen och det är ett kontinuerligt arbete som kommer att pågå så länge lagstiftningen finns, säger Anders Bernholtz, som har ansvarat för Region Östergötlands förberedelser inför den nya dataskyddsförordningen.

Region Östergötland registrerar många typer av personuppgifter. När patienter söker vård behandlas personuppgifter kopplade till vården, bland annat för att regionen ska kunna erbjuda en god och säker vård.

– Det kan exempelvis handla om namn och personnummer eller uppgifter om besök på en vårdcentral eller ett sjukhus, säger Anders Bernholtz.

Region Östergötland behandlar även personuppgifter i andra fall, exempelvis för att kunna hantera besök, sköta underhåll av lokaler eller lämna ut handlingar.

Lagliga grunder

Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Östergötland får behandla personuppgifter: att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som att ge hälso- och sjukvård, eller att det är en del i myndighetsutövningen. Det kan också vara för att uppfylla en juridisk skyldighet.

Region Östergötland sparar personuppgifter så länge det finns ett behov, utifrån ändamålet och utifrån vad olika lagar kräver. Uppgifter i patientjournaler sparas i minst tio år. Personuppgifter kan sparas längre för arkivändamål, för forskning eller för statistik.

Rättigheter

Dataskyddsförordningen innebär att individens rättigheter stärks när det gäller behandlingen av personuppgifter.

– Man kan ha rätt att begära tillgång till sina personuppgifter och även önska rättelse eller radering, säger Anders Bernholz. Man kan också invända mot behandlingen. Region Östergötland tar emot önskemålen och tar ställning till om de går att genomföra utifrån dataskyddsförordningen och andra lagar.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

 

Kontakta dataskyddsombudet
Region Östergötland har ett dataskyddsombud som är kontaktperson för alla som regionen har registrerade personuppgifter om.Dataskyddsombudet nås på adressen Region Östergötland, Dataskyddsombud, 581 91 Linköping eller via e-post dataskyddsombud@regionostergotland.se