Region Östergötland

Reumatologpris för SLE-forskning

[2018-09-25]

Christopher Sjöwall, reumatolog och universitetslektor, har fått Scandinavian Journal of Rheumatology/Scandinavian Rheumatology Research Foundation-stipendiet. Han arbetar i gränssnittet mellan patientnära och experimentell forskning. Här har han hittat biomarkörer med potential att förutspå sjukdomsutveckling hos patienter med den autoimmuna inflammationssjukdomen SLE.

Christopher Sjöwall tog emot diplomet av Øyvind Molberg.

– Det känns givetvis stimulerande och som ett erkännande för det som vi sysslar med. Vår forskning bedrivs i ett nära samarbete mellan forskargruppen på Medicinska fakulteten och Reumatologiska kliniken på Universitetssjukhuset, säger Christopher Sjöwall.

SLE (Systemisk lupus erytematosus) är en autoimmun inflammationssjukdom som innebär att immunförsvaret angriper kroppsegen vävnad. I en långtidsuppföljning av biobanksmaterial har Christopher Sjöwall identifierat inflammatoriska markörer i blod som gör det möjligt att förutse hur sjukdomen utvecklas hos en patient. Det finns stora individuella skillnader, såväl avseende symtom och sjukdomsutveckling.

– Ännu används inte dessa biomarkörer i vården, men förhoppningen är att de kommer att kunna tillämpas inom en överblickbar framtid här på reumatologiska kliniken och förhoppningsvis även i övriga delar av Sverige. Det är mycket värt om vi kan identifiera vilken vårdnivå som patienterna kommer behöva för att kunna individanpassa vården bättre, säger Christopher Sjöwall. 

Som reumatolog har Christopher Sjöwall länge behandlat patienter med SLE och andra reumatiska sjukdomar. Nu har han en kombinationstjänst inom klinisk vård och forskning vid Region Östergötland och Linköpings universitet. Han forskar om bakomliggande mekanismer vid inflammatorisk systemsjukdom, bland annat SLE, för att vinna kunskap om orsaker till att autoimmun sjukdom bryter ut, utvecklas och bäst bör monitoreras, samt hur patienterna upplever sin livskvalitet. 

Patientprover i biobank

Arbetet rör sig i gränssnittet mellan patientnära och experimentell forskning. Det regionala SLE-registret ”KLURING” med tillhörande biobank startades hösten 2008 och används i forskningsprojekten. Patienter har lämnat prover som analyserats och katalogiserats av forskningssköterska på reumatologiska kliniken.

– Vi har ett ovanligt fint och utförligt register över praktiskt taget alla östgötska SLE-patienter under det senaste decenniet. Det ger oss i Östergötland goda förutsättningar att forska på SLE, samt även näraliggande reumatologiska diagnoser, och möjlighet att analysera olika typer av biomarkörer, säger Christopher Sjöwall.

Motivering: "Christopher Sjöwalls projekt uppfattar vi som det mest innovativa och djuplodande av de fem projekt som kommit för vår bedömning. Samtidigt som hans forskningsarbete går in på de grundläggande sjukdomsmekanismerna vid SLE har det en hög klinisk relevans. Hans tidigare studier av patogenesen vid SLE har gett synnerligen betydelsefulla resultat, bl.a. belyst den centrala roll typ 1-interferoner spelar vid uppkomsten av sjukdomen. Christopher Sjöwall fyller också samtliga övriga akademiska kriterier som erfordras av mottagaren av Scandinavian Journal of Rheumatology/Scandinavian Rheumatology Research Foundation-stipendiet."

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

SLE (systemisk lupus erytematosus)
hör till de reumatiska sjukdomarna. Det är en autoimmun inflammationssjukdom som innebär att immunförsvaret angriper kroppsegen vävnad och organ. Vissa blir mycket sjuka och andra får mildare symtom. Till skillnad mot RA (reumatoid artrit) som främst drabbar lederna, kan SLE också drabba hud, njurar, blodkärl och hjärta. Sjukdomen har inte gått att behandla lika effektivt som RA med nya biologiska läkemedel. Andra typer av läkemedel har dock visat sig ha effekt. Nio av tio som drabbas är kvinnor, med insjuknande främst i fertil ålder men debut kan även komma senare livet.