Region Östergötland

Region Östergötland tar över Energikontoret

Bilden visar solceller

[2018-06-13]

Energikontoret Östra Götaland förs nästa år över till Region Östergötland. I dag fattade regionstyrelsen beslut om organisationsförändringen.

Energikontoret Östra Götaland skapades 2009 i samverkan mellan dåvarande Regionförbundet Östsam och länets kommuner. Syftet var då som nu att vara en aktör som arbetar med aktiviteter som leder till mer förnybar energi, ökad energieffektivisering och fler hållbara transporter i Östergötland. Detta för att nå nationella och internationella klimatmål. I och med att starten skedde genom finansiering från EU kom verksamheten att organiseras i form av ett bolag. Denna organisation har funnits kvar även efter att EU:s finansiering upphört. Energikontoret finansieras i dag genom bidrag från Region Östergötland, länets kommuner och genom de projekt bolaget bedriver.

Dagens beslut i regionstyrelsen innebär att Region Östergötland den 1 januari 2019 kommer att ta över den finansiering av verksamheten som inte sker genom projekt och samtidigt föra in Energikontoret i den egna förvaltningen.

"Del i en större verksamhet"

– Syftet med organisationsförändringen är att göra verksamheten mer robust genom att den blir del i en större verksamhet. Samtidigt skapas synergieffekter när Energikontoret blir en del av Region Östergötlands verksamhet inom regional utveckling i, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

Den nya organisationsformen kommer inte att medföra några större förändringar av Energikontorets verksamhet, utan befintliga och nya projekt kommer att bedrivas på samma sätt som tidigare, med syftet att tillsammans med andra aktörer i länet bidra till att skapa ett mer klimatsmart Östergötland.

För att göra verksamheten tydligt gentemot olika externa aktörer kommer det inarbetade varumärket Energikontoret att behållas efter verksamhetsövergången.

– Detta tror jag är viktigt säger Erik Gotborn, verksamhetsledare på Energikontoret Östra Götaland. Den största andelen av våra projekt är riktade mot små och medelstora företag, och där har vi börjat göra oss ett namn genom de olika projekt vi bedrivit.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88