Region Östergötland

Region Östergötland i SKL:s nya rapport om EU i lokalpolitiken

[2018-03-14]

Sveriges kommuner och landsting (SKL) utgav nyligen ”EU i lokalpolitiken”, en rapport som dels beskriver hur stor påverkan EU har på lokal och regional nivå och dels beskriver hur lokal och regional nivå i sin tur kan påverka EU. Som första exempel av hur påverkansarbete kan bedrivas uppmärksammas Region Östergötlands påverkansarbete med biogas/bioenergi.

Rapporten beskriver de steg som tagits under påverkansprocessen utifrån intervjuer med Region Östergötlands EU-kontor och ordförande i Region Östergötlands Trafik- och samhälls-planeringsnämnd, Göran Gunnarsson.

I rapporten beskrivs det bland annat hur påverkansarbetet utfördes genom att sprida information om ändringsförslag i förhållande till lagstiftningen genom möten, debattartiklar, informationsutbyten, event och direktkontakt med beslutsfattare i Europaparlamentet. Påverkansprocessen var också ett pilotprojekt med målet att skapa en generell modell för påverkansarbete. Modellen ska ligga till grund för även framtida påverkansarbete från regionens sida och göra det enklare att samordna arbete effektivt och med förankring politiskt, såhär beskriver Thomas Högman modellen:

"Rent konkret innebär modellen att etablera en arbetsgrupp som gör organisationen mer snabbfotad utan att kompromissa med den demokratiska förankringen."

Läs rapporten och delen om Region Östergötlands påverkansarbete här