Region Östergötland

Psykologiska resurser kan hjälpa patienter med kranskärlssjukdom

[2018-09-20]

Psykologiska resurser som självkänsla och copingförmåga innebär ett skydd mot kärlsjukdom, och kan påverkas i positiv riktning. Det visar barnläkaren Oskar Lundgrens doktorsavhandling från Linköpings universitet.

Bilden visar personer som utövar yoga.

Det är väl känt att psykologiska riskfaktorer,såsom depressivitet, är kopplade till ökad risk att insjukna eller dö i kranskärlssjukdom. De bidrar även till en sämre sjukdomsprognos.

Mindre känt är betydelsen av psykologiska resurser som copingförmåga och självkänsla och om dessa resurser går att påverka i positiv riktning med hjälp av mindfulness och yoga. Oskar Lundgren, specialistläkare vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus vid Universitetssjukhuset i Linköping, undersöker detta i sin avhandling.

– Vi visar för första gången att de psykologiska resurserna upplevd copingförmåga och självkänsla, utgör ett skydd mot att insjukna i kranskärlssjukdom. En interventionsstudie visar också att dessa psykologiska faktorer troligtvis kan förbättras av att lägga till en intensivkurs i mindfulness och yoga till hjärtrehabilitering, säger Oskar Lundgren.

Fokus på styrkor och det friska

Trots att stora framsteg har gjorts när det gäller både förebyggande insatser och behandling av hjärtinfarkt så är det fortfarande alltför sällan som psykologiska faktorer uppmärksammas i den kliniska vardagen, konstaterar Oskar Lundgren. En tänkbar förklaring till detta glapp mellan kunskap och kliniskt arbete är bristande kännedom om kunskapsläget hos professionerna och en brist på tydliga riktlinjer.

En slutsats som går att dra från resultaten är att psykologiska resurser bör få mer uppmärksamhet vården av hjärtinfarktpatienter, både när det gäller förebyggande vård och behandling. Ett sådant perspektivskifte skulle kunna bidra till utvecklingen av effektivare metoder att upprätthålla och återskapa hälsan hos kranskärlspatienter och även i befolkningen.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

 

Psykologiska resurser kan definieras som inre färdigheter och förmågor som människor använder för att hantera svårigheter och ta för sig av möjligheter i livet. Copingförmåga är ett fenomen som beskriver den upplevda kapaciteten att hantera svårigheter och problem på ett konstruktivt sätt.