Region Östergötland

Positivt ekonomiskt resultat för regionen men sjukvårdens kostnader ökar kraftigt

[2018-01-31]

Det preliminära bokslutsresultatet för Region Östergötland 2017 är plus 142 miljoner kronor. Men den ekonomiska resultatutvecklingen inom sjukvårdsverksamheten är fortsatt negativ och kostnadsutvecklingen för hög. Sjukvårdsverksamheten redovisar ett stort minusresultat som vägs upp av bland annat ökade skatteintäkter. Resultatet visar att det krävs ytterligare åtgärder för att verksamheterna ska nå en ekonomi i balans.

Bilden visar en operation.

Totalt gör Region Östergötland ett positivt resultat på 142 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på högre skatteintäkter och lägre pensionskostnader än budgeterat. Samtidigt har de finansiella placeringarna utvecklats något bättre än budgeterat.

– Det är en styrka att regionen klarade det finansiella målet för året. Samtidigt ökar obalansen i ekonomin och utvecklingen måste vändas. Även om vi idag har ett positivt resultat står vi inför stora framtida utmaningar, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

Investeringar för framtiden

Verksamhetens samlade resultat är minus 324 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror på att de sjukvårdande verksamheterna fortsätter att gå med underskott trots tillskott av medel och andra åtgärder som genomförts. Samtidigt har flera enheter gjort omfattande investeringar och satsningar som kommer leda till ekonomiska förbättringar i framtiden.

– Vår viktigaste uppgift är att invånarna i länet ska få tillgång till vård av hög kvalitet när de behöver den. Det gör också att arbetet med ekonomin blir långsiktigt för att få ett bättre resultat utan att försämra verksamheten, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

Sjukvårdens resultat är minus 372 miljoner kronor, vilket är 270 miljoner kronor sämre än budgeterat. Åtta av tio produktionsenheter redovisar större underskott än planerat. De produktionsenheter som har störst underskott är Sinnescentrum, Närsjukvården i östra Östergötland, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård och Närsjukvården i centrala Östergötland.

Behoven ökar

De närmaste åren förväntas ekonomin vara ansträngd. Kommuner och landsting går in i en lång period där behoven förväntas öka mer än intäkterna, vilket ställer än högre krav på effektiv resursutnyttjande. Redan 2015 beslutade regionstyrelsen om ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de ekonomiska utmaningarna. Arbetet utvidgades ytterligare under 2016. Effekterna av åtgärderna har gett resultat under 2017 men inte i den omfattning som var planerat. Därför har det vidtagits ytterligare åtgärder under året och åtgärdsplanerna inför 2018 innehåller insatser för att minska kostnaderna, vilket inkluderar åtgärder för att öka tillgängligheten, skapa effektivare flöden och förbättra patientsäkerheten.

– Den ekonomiska utvecklingen i verksamheten är bekymmersam. Regionens kostnadsutveckling på 5,1 procent 2017 är alltför hög och måste dämpas. Vi behöver få effekt tidigt under året av kostnadsreducerade åtgärder och jag kommer att noga följa effekterna av de pågående insatser som görs, säger Åsa Hedin Karlsson, ekonomidirektör.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88