Region Östergötland

Patienternas syn på psykiatrivården

[2018-11-12]

Under våren har Nationell Patientenkät genomförts inom olika delar av psykiatrin och drygt 33 000 patienter har gett sin syn på den vård de fått. Överlag är upplevelsen positiv, framför allt i öppenvården.

Många patienter lyfter bland annat ett gott bemötande och engagerade, kunniga och professionella medarbetare som styrkor inom psykiatrin. Samtidigt upplever en del av patienter att samordningen inte fungerar i den utsträckning de behöver eller att de inte får tillräckligt med information om vård och medicinering.

– Det är värdefullt att ta del av patienternas erfarenheter och tankar, framför allt för mottagningar och kliniker som på det här sättet får möjlighet att använda patienternas återkoppling i utvecklings- och förbättringsarbete, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Skillnader

För de flesta åldersgrupper är Respekt och bemötande det viktigaste. För gruppen unga vuxna 25-34 år är det däremot Delaktighet och involvering som är viktigast och de vill ha mer av. För den äldsta gruppen respondenter 80+ är det Emotionella stödet viktigare än i andra grupper.

Det finns även stora regionala skillnader. Inom både sluten och öppen psykiatrisk vård samt rättspsykiatri placerar sig Region Östergötland i mellanskiktet av regioner och landsting vid en jämförelse. Det som regionen är bäst på enligt patienterna är inom den öppna vården Respekt och bemötande och inom den slutna vården Kontinuitet och koordinering.

Regionens verksamheter inom psykiatrin har tagit del av resultaten och börjat diskutera och planera konkreta förbättringsarbeten.

– Det handlar bland annat om förbättringar av tillgänglighet, till exempel hur det ska bli lättare för patienterna att kommunicera med vården och anmäla sig till behandlingar och utbildningar. Tydligare vårdplaner är ett annat utvecklingsområde som enheterna pekar på, säger Lena Lundgren.

Kommentarer från patienter i Region Östergötland

  • Anhörig fick snabbt kontakt och blev mycket bra bemött. Personalen upplevs mycket vänliga, stor vilja att hjälpa och stötta. Ringer snabbt tillbaka vid behov. Mycket nöjd!
  • Mycket bra bemötande och kompetent personal men för långa väntetider på att få utredningar och behandling.
  • Utmärkt omhändertagande, kort väntetid, engagerad personal, relativt snabb smärtlindring. Det kändes alltigenom som ett varmt, snabbt och engagerat omhändertagande! Var stolta!
  • Skulle önska en tätare kontakt med behandlare, tydligare plan och bättre återkoppling. Upplever svårigheter att få tag på "rätt person" när jag ringer.


Textansvarig: Susanne Fridberg, Nyhetsredaktionen, 010-103 86 13

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Undersökningen består av sex delar, barn- och ungdomspsykiatri öppen- och slutenvård, vuxenpsykiatri öppen- och slutenvård, rättspsykiatri öppen- och slutenvård. Antalet enheter och patienter/brukare varierar stort mellan verksamheterna varför resultaten presenteras på olika sätt, detta för att säkerställa anonymiteten. Exempelvis inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård presenteras resultaten sammanslaget för samtliga enheter medan barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård presenteras utifrån mottagningens geografiska plats.
Enkäten delades ut till patienter i anslutning till ett besök/vistelse i den öppna eller slutna psykiatriska vården under perioden 1 mars – 31 maj 2018.
De dimensioner som mättes var helhetsintryck; emotionellt stöd; delaktighet och involvering; respekt och bemötande; kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.

Andra webbplatser