Region Östergötland

Patienter har bra helhetsintryck av sjukhusvården

[2018-09-12]

Patienterna i Östergötland har ett gott helhetsintryck av mottagningarna och vårdavdelningarna på sjukhusen i länet. Det visar vårens stora nationella patientenkät där nästan alla regioner och landsting deltagit.

Bilden visar en läkare och en patient.

Under våren har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård delat med sig av sina erfarenheter. Överlag har patienterna ett gott intryck av sitt besök eller vistelse inom den specialiserade somatiska vården i landet och upplevelsen av bemötande och emotionellt stöd har förbättrats. Resultatet sammanslaget för kvinnor och män i öppenvården visar en viss förbättring. Bland kvinnor och män i slutenvården ses en viss förbättring av emotionellt stöd och något lägre värden för bemötande.

Region Östergötland ligger strax över rikssnittet i patienternas värdering av helhetsintrycket. Resultaten är överlag bättre för den slutna somatiska vården i jämförelse med den öppna.

– Det är glädjande att tillgänglighet inom både sluten och öppen somatisk vård, och att omhändertagande samt vårdens förmåga att möta patientens behov skattades högt. Patienternas svar är mycket viktiga och statistiken från den nationella patientenkäten används i vårdens förbättringsarbete, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Upplevelsen av delaktighet och involvering, tillgänglighet, respekt och bemötande, information och kunskap, emotionellt stöd, kontinuitet och koordinering, samt helhetsintryck hör till det som mäts.

Nöjda med omhändertagande

Speciellt nöjda är patienterna med helhetsintrycket av vårdens effektivitet och utfall, omhändertagande och trygghet, tillgänglighet både gällande kontaktvägar och personalens närvaro för patienter och anhöriga samt med vårdens förmåga att bemöta patientens individuella behov och förutsättningar.

I nationell jämförelse står sig Region Östergötland väl och särskilt gällande den slutna sjukhusvården. För yngre personer mellan 0 och 34 år får Region Östergötlands slutna sjukhusvård högst positivt omdöme bland landets samtliga regioner och landsting.

Bland medelålders och äldre skiljer sig resultaten mellan könen. Äldre kvinnor ger mer positiva betyg än de äldre männen. Sjukhusvården i Östergötland får flest positiva svar i landet av äldre kvinnor när det gäller kontinuitet, koordinering och emotionella stöd inom sluten sjukhusvård.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Andra webbplatser