Region Östergötland

Öppna jämförelser: Bra vård i Östergötland

Bilden visar en vårdsituation

[2018-06-13]

Den östgötska hälso- och sjukvården står sig fortsatt väl i en nationell jämförelse. Det visar Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018, som Sveriges kommuner och landsting presenterar i dag.

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 är öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och bygger bland annat på data från nationella kvalitetsregister. Tillgänglighet, kostnader, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på sjukvården redovisas, liksom medicinska resultat för olika sjukdomsgrupper. Regioner och landstings resultat jämförs med varandra på olika områden. Däremot görs inte längre något sammanvägt index som rangordnar landstingen och regionerna, vilket fanns i tidigare års Öppna jämförelser.

De sjukdomsspecifika områden som ingår i årets rapport är hjärtsjukdomar, stroke, cancer, diabetes, psykisk ohälsa, kvinnosjukvård och förlossning, ortopedi och njursjukdomar. Inom varje område redovisas resultat för ett antal indikatorer. Det kan till exempel handla om hur stor andel av patienterna som fått blodfettssänkande behandling efter en hjärtinfarkt, hur stor andel som återinsjuknar efter stroke, tid från cancerdiagnos till behandlingsstart eller hur många kvinnor som drabbas av bristningar vid förlossning.

Står sig väl på flesta områdena

– Man ska komma ihåg att det är många sjukdomsområden som inte alls redovisas här, men jämförelserna är trots det intressanta som underlag för analys och diskussion om utvecklingsinsatser, säger Martin Magnusson, vårddirektör i Region Östergötland

För Region Östergötland visar rapporten att hälso- och sjukvården står sig väl på de flesta områden. Inom flera områden ligger Region Östergötlands resultat inom topp fem och i de flesta inom den övre halvan. Stroke-, diabetes- och kvinnosjukvård är fortsatt starka områden. Njursjukvård och tillgänglighet inom cancervård har svagare resultat. Däremot ökar överlevnaden vid cancer här liksom i övriga landet.

– De medicinska resultaten står sig sammantaget väl jämfört med tidigare resultat, men vi har fortfarande en del områden där vi måste fortsätta med förbättringsarbeten, säger Martin Magnusson.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88