Region Östergötland

Ökad risk för nackbesvär hos truckförare

[2018-08-13]

222 huvudvridningar i timmen och ett sittande arbete i trucken. Det gör truckförarens arbete till ett högriskyrke, ser forskare vid Arbets- och miljömedicin i Region Östergötland. Snart ska de presentera resultaten på en internationell ergonomisk konferens i Italien.

Bilden visar   Charlotte Wåhlin, ergonom och forskare.

Vid konferensen IEA 2018 i Florens i Italien i slutet av augusti ska ergonomen och forskaren Charlotte Wåhlin presentera studien "Measurements of movements and neck/shoulder pain among forklift truck operators".

Med objektiva mätmetoder som inklinometri* och videofilmning har forskargruppen analyserat hur rörelsemönster under arbetsdagen ser ut bland truckförare. Genom självrapporterade mått har truckförarna även skattat hur de upplever sin hälsa och arbetsbelastning. Studien genomfördes på en arbetsplats i Jönköpings län.

– Det är inte konstigt att besvär i nacke och skuldror är vanliga bland truckförare som arbetar på lager, eftersom de vrider på huvudet 222 gånger per timme och saknar underarmsstöd när de kör trucken, säger Charlotte Wåhlin, ergonom med en klinisk forskarbefattning vid Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland.

Ensidiga arbetsställningar

I den första delstudien fann forskarna att 66 procent av truckförarnas arbetstid var bunden till sittande arbete i trucken. Resultaten visar att truckförare löper dubbelt så hög risk som tjänstemän att drabbas av nack- och skulderbesvär, redan efter ett till två år. Så många som 49 procent av truckförarna rapporterade att de haft smärta från nacken och 63 procent att de haft smärta från skuldran. En orsak till besvären är de ensidiga arbetsställningarna som belastar nacke och skuldra.

Trots att både smärta från både nacke och skuldra är vanliga bland truckförare så finns det få tidigare studier som har fokuserat på hälsa, arbetsmiljö och ergonomiska faktorer i yrkesgruppen.

– I Sverige räknar man med att 150 000 personer arbetar som truckförare och i Europa ca 6 miljoner. Kan vi förebygga de arbetsorsakade besvären så kan vi delvis minska söktrycket på hälso- och sjukvården, säger Charlotte Wåhlin.

 

Studien har genomförts i samverkan mellan forskare vid Region Östergötland, Linköpings universitet och Karolinska Institutet. Forskargruppen publicerade i våras
studien "Risk factors for neck pain among forklift truck operators:
a retrospective cohort study" i tidskriften BMC Musculoskeletal Disorders.

Andra webbplatser