Region Östergötland

Nytt förslag ska generera ökat samarbete inom den europeiska försvarsindustrin

[2018-09-19]

EU:s medlemsstater väntas redan vid årsskiftet kunna ta del av det nya programmet som syftar till att öka samarbetet inom den europeiska försvarsindustrin. Programmet fokuseras på ett innovativt kapacitetsbyggande, vilket är en fortsättning och vidareutveckling av EDF (europeiska försvarsfonden).

Säkerhet och försvar är en fråga som står högt upp på EU:s agenda. Genom att stärka det europeiska samarbetet och försvarspolitiken allokeras medel från EU-budgeten för att på så sätt bli en ännu starkare global aktör. I slutet av 2016 tog EU-kommissionen fram en europeisk försvarshandlingsplan, där det föreslogs att en europeisk försvarsfond skulle bildas för att stödja investeringar inom forskning och utvecklig av material och teknik, med syfte att stärka försvaret. I somras godkände Europaparlamentet förslaget om ett nytt program för utveckling inom försvarsindustrin, EDIDP (European Defence Industrial Development Programme), dock måste förslaget godkännas av rådet innan det träder i kraft. Detta program grundar sig i den gemensamma försvarshandlingsplanen EDAP (European Defence Action Plan) som alltså presenterades av EU-kommissionen i slutet av 2016.

Det nya förslaget omfattar två delar, en forskningsdel som ska finansiera den gemensamma forskningen och innovationen, den andra delen är ett finansieringsinstrument som ska underlätta för medlemsländerna att göra saminvesteringar inom försvarsområdet. EDIDP (European Defence Industrial Development Programme) ska generera ökad kapacitetsdel för det europeiska försvarsområdet. Målet med EDIDP är att främja den europeiska försvarsindustrins konkurrens- och innovationskapacitet, stödja och öka samarbetet mellan små- och medelstora företag, samt förbättra och bättre utnyttja försvarsforskningens resultat. Programmet förväntas genomföras som ett pilotprojekt med begränsad finansiering för perioden 2019-2020. Därefter kommer programmet utvärderas för att sedan se om det finns möjlighet för att göra programmet permanent i nästa programperiod, vilket är mellan 2021-2027.

Innan programmet lanseras och kommer verkställas krävs det att rådet godkänner förslaget, för att det sedan ska kunna finansieras med start under 2019. Mer om förslaget går att läsa om här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75