Region Östergötland

Nytt beslut i EU-domstolen - ett mer transparent EU?

[2018-09-19]

EU-domstolen avgjorde den fyra år långa rättstvisten mellan EU-kommissionen och miljörättsorganisationen ClientEarth. Domen förväntas leda till ett mer transparent EU.

Den icke-vinstdrivande miljöorganisationen ClientEarth har stämt EU-kommissionen för att de inte har lämnat ut vissa dokument, de så kallade konsekvensbedömningarna (Impact assessments), mer om dessa går att läsa om här.

Dessa konsekvensbedömningar ligger till grund för EU-kommissionens förslag om miljölagstiftningen. Konsekvensbedömningar görs inför initiativ eller projekt som kan generera stora effekter på ekonomin, miljön och samhället. Innan så har dessa dokument sammanfattats i en vanlig rapport, men nu ska även konsekvensbedömningarna släppas för allmänheten.
ClientEarth och EU-kommissionen har haft delade åsikter angående konsekvensbedömningarna. Å ena sidan har ClientEarth hela tiden menat att konsekvensbedömningar är offentliga handlingar, medan EU-kommissionen har hävdat att dessa dokument kan försvåra lagstiftningsprocessen om dokumenten offentliggörs innan ett lagförslag har lagts fram. Detta har alltså lett till en legitimitetsfråga. Miljörättsorganisation ClientEarth menar att det är ett legitimitetsproblem att förslag från EU-kommissionen tas fram bakom stängda dörrar, medan EU-kommissionen menar att den ökade transparensen också innebär risk för ökade påtryckningar från tredje part.

Domen kom i början av september, och EU-domstolen slår där fast att konsekvensbedömningarna inte ska undanhållas från medborgare och att de ska betraktas som offentliga handlingar. Mer om domen och rättstvisten går att läsa om här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75