Region Östergötland

Nya fonder, program och satsningar i förslaget om EU:s nästa långtidsbudget

[2018-05-09]

Förslaget om EU:s nästa långtidsbudget som släpptes den 2 maj ger en första inblick i hur EU-kommissionen prioriterat vilken finansiering respektive politikområde och program ska tilldelas för att bemöta de utmaningar som EU står inför. Inom vissa politikområden i långtidsbudgeten presenteras nya fonder, program och satsningar som EU-kommissionen anser svarar upp mot EU:s prioriterade områden, nedan följer en sammanfattning av dessa.

Genom det förslag om nästa långtidsbudget i EU har EU-kommissionen föreslagit ett antal nya fonder, program och förslag som till stor grad är kopplade till de områden som kommissionen anser är prioriterade och extra viktiga för EU:s framtida utveckling. Framförallt gäller dessa säkerhet, försvarssamarbete, utrikespolitik men även investeringsstöd genom finansiella instrument och digitalisering. Här följer de främsta nykomlingarna i EU:s långtidsbudget:

En Europeisk försvarsfond (European Defence Fund) som ska stimulera utvecklingsprojekt för att stärka den gemensamma försvarsförmågan och komplettera nationella investeringar i försvarsverksamhet. Totalt tilldelas denna fond 13 miljarder varav 4 miljoner går till gemensam försvarsforskning och 9 miljarder till stärkt försvarsförmåga. EU-kommissionen motiverar fondens funktion med att ett maximerande av EU:s gemensamma försvarsförmågor skulle spara mellan 25 – 100 miljarder euro som just nu är kostnaden för uteblivet samarbete och dubbelarbete.

Militär mobilitet är en helt ny satsning som ska tilldelas 6,5 miljarder euro och placeras som en del av Connecting European Facility (CEF). Satsningen ska bidra till samordning och investeringar som gör det enklare att förflytta försvarsmateriel och försvarsfordon och andra transporter över medlemslandsgränser i EU.

Single market programme är en ett nytt program som ska stödja den inre marknadens funktioner genom att säkerställa samarbete mellan myndigheter och tillhandahållandet av tjänster riktade till medborgare och företag, särskilt små och medelstora företag. Den ska även främja EU: s implementering av standarder och regelverk inom olika områden som för exempelvis de som gynnar tillgången till marknader och finanser, konsumentskydd, livsmedelssäkerhet, penningtvätt, konkurrens, statistik, finansiell rapportering och revision. Programmet är en sammanslagning av COSME, programmet för små och medelstora företag och statistikprogrammet.

Digital Europe Programme är ett program som ska ta itu med de utmaningar som digitaliseringen ställer på EU:s samhälle och ekonomi och bidra till omvandlingen mot ett mer digitalt EU. Programmet kopplas an till en rad andra politiska områden där digitaliseringsinsatser krävs. Bland annat för att digitalisera medlemsländernas juridiska system, för att öka den digitala kompetensen hos unga inom Erasmus + och för det digitala bevarandet av kulturarv i Europa. Störst fokus kommer dock placeras på främjandet av digitaliseringen av små och medelstora företag.

InvestEU är en ett nytt investeringsinstrument som bygger på den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) och syftet är att fonden ska mobilisera investeringar inom EU och agera som ett multipolitiskt instrument som samlar centralt förvaltade finansiella instrument på EU-nivå. Tanken är att garantera EU-kommissionens strategiska partners (EIB, finansiella institutioner etc.) att investeringar genomförs på bästa möjliga och effektiva sätt genom att bemöta marknadsgap, svåra investeringssituationer och problematik gällande blandad finansiering. Med InvestEu ska investeringar istället skalas upp genom ett mer övergripande och samlande koncept där flera finansiella instrument inom EU ska kunna kombineras. Det som framförallt kommer fokuseras på områdesmässigt är investeringar som främjar hållbar infrastruktur, forskning och innovation, digital omvandling, tillgång till finansiering för små och medelstora företag, utbildning, kompetens och social infrastruktur. Totalt förväntas fonden tilldelas 15 miljarder euro.

Ovanstående information är sammanfattningar av respektive nytillskott och mer information finns via länken nedan, hur varje fond eller program kommer utvecklas är än så länge inte bestämt men det utrymme som de får i budgeten bestäms genom förhandlingar i rådet och i Europarlamentet som följer framöver.

Läs mer om de nya fonderna, programmen och satsningarna i EU-kommissionens Annex till förslaget om nästa långtidsbudget här.

Textansvarig: Rasmus Bergander +32497631075