Region Östergötland

Ny uppföljning om vård vid psykisk ohälsa presenterad

[2018-12-11]

Bra bemötande och förebyggande insatser inom psykisk ohälsa är viktigt för invånarna. Det visar en uppföljning av den stora undersökning av invånarnas psykiska hälsa som gjorts i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Bilden visar en man som samtalar med en vårdgivare.

Nyligen redovisades patienters upplevelse av den psykiatriska vården i en nationell patientenkät från Sveriges kommuner och landsting. Men långt ifrån alla som har psykiska besvär kommer i kontakt med psykiatrin. Denna studie vänder sig därför istället till ett slumpmässigt antal medborgare i Sydöstra sjukvårdsregionen, det vill säga Region Östergötland, Landstinget i Kalmar län och Region Jönköpings län.

Undersökningen är en uppföljning av enkätstudien Östgötens psykiska hälsa från 2002. Rapporten bygger på ungefär 2 900 synpunkter på vården av psykisk ohälsa och idéer till förbättringar från 1 500 medborgare.

Rapporten ger en bred bild av synpunkter på vård av psykisk ohälsa från grupper med eller utan egna psykiska besvär av olika grad och med eller utan erfarenheter av vården.

Många synpunkter handlar om hur man som patient eller anhörig blir bemött av personalen. Det handlar främst om att man som patient ofta upplever att man inte blir trodd eller tagen på allvar, men också att man önskar ett större medmänskligt engagemang från personalen. Bemötande är den typ av synpunkter som ökat mest mellan 2002 och 2015. Många synpunkter rör också resurser och organisation, som att det behövs mer resurser för att ta emot patienter, mer personal och att väntetiderna måste minska.

Minska fördomarna

Idéer till förbättringar handlar ofta om att det behövs mer förebyggande arbete och mer information om psykisk ohälsa och vart man kan vända sig om man har besvär. Många menar att alla i samhället måste hjälpas åt att minska fördomarna kring psykisk ohälsa och att det då behövs goda exempel som visar att det i många fall går att få hjälp och leva ett bra liv även om man drabbas.

– Rapporten ger oss ett värdefullt underlag i arbetet med att fortsätta utveckla vården för människor som lider av psykisk ohälsa, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

 

Tidigare rapporter från undersökningen är Psykisk hälsa i sydöstra sjukvårdsregionen. En kartläggning av självskattad psykisk hälsa i Jönköping, Kalmar och Östergötlands län hösten 2015/16 som beskriver de grund läggande resultaten
från undersökningen och Psykisk hälsa i sydöstra sjukvårdsregionen. Människors egna beskrivningar av symtom, påverkan på vardagen, orsaker och hantering som beskriver hur medborgarna beskriver psykisk ohälsa med sina egna ord.

Andra webbplatser