Region Östergötland

Ny strategi: EU-medlemskap för länderna på västra Balkan?

[2018-02-12]

Den 6 februari antog EU-kommissionen strategin: Trovärdiga utsikter till medlemskap i EU och närmare kontakter med länderna på västra Balkan. I strategin påvisas det ömsesidiga intresset från EU och länderna i västra Balkan om framtida EU-medlemskap tillsammans med 6 steg för att nå dit.

En ny strategi som bekräftar västra Balkans framtid som en del i EU-samarbete har antagits. Strategin uppfyller därmed Jean-Claude Junckers uttalanden i sitt tal om tillståndet i Unionen i september där en strategi om EU:s troliga utökning utlovades. EU-kommissionen är tydlig med att framtida EU-medlemskap är en geostrategisk investering med ambitionen att bygga ett mer enat, stabilt och starkt Europa där gemensamma värden utgör grunden. Det är trots det flera utmaningar i regionen som ska lösas innan EU-medlemskap är aktuellt. Därför innehåller strategin 6st flaggskeppsinitiativ som EU ska vidta de kommande åren för att stödja arbetet med att omvandla västra Balkan inom områden av ömsesidigt intresse. Områdena är: Stärkta rättsstatsprinciper, ökat samarbete gällande säkerhet och migration, socioekonomisk utveckling, transport och energiförbindelser, den digitala agendan, försoning och goda grannrelationer. Mellan 2018 och 2020 ska konkreta initiativ genomföras inom ramen för dessa områden.
Inom alla områden är fokus på grundläggande reformer som länderna bör driva igenom och som inte kan återkallas. Överlag menar EU-kommissionen att dessa reformer kommer kräva stora kraftansträngningar av länderna, men går de 6 flaggskeppsinitiativen bra och alla reformer godkänns måste EU vara redo att inkludera länderna i unionens samarbete. I strategin redogörs det också tydligt att denna process är helt objektiv och att den utgår ifrån vad länderna reellt åstadkommer.

Närmast medlemskap utifrån de processer som inletts är just nu Montenegro och Serbien som är de enda av länderna på västra Balkan som redan deltar i medlemskapsförhandlingar. De andra länderna har lika stora chanser att inleda förhandlingar och i strategin uttrycks det att varje lands enskilda framsteg är det som spelar störst roll, ju snabbare dessa steg genomförs desto närmare medlemskap är landet i fråga.

Även EU har ett stort arbete framför sig i att skapa förutsättningarna till att välkomna fler länder i EU-samarbetet. Framförallt är det den institutionella och finansiella styrkan som EU måste utveckla och det är tydligt att detta måste vara uppnått innan unionen blir större.

Läs mer om strategin här: Pressmeddelande om Strategin för Västra Balkan
Läs strategin i sin helhet här: Strategin i sin helhet