Region Östergötland

Ny länstransportplan för Östergötland

Bilden visar en buss framför resecentrum i Linköping.

[2018-01-25]

I dag antog Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland en länstransportplan för regional transportinfrastruktur för länet åren 2018-2029. Totalt ska 1,4 miljarder kronor fördelas på olika infrastrukturobjekt i Östergötland.

Under de första planåren ligger fokus på att avsluta redan påbörjade projekt. Det handlar om riksväg 34 Borensberg - Ervasteby (2+1) och riksväg 23/34 Rimforsa – Skeda Udde (2+1). Båda projekten beräknas vara klara till 2020. Därefter kan större medel avsättas för åtgärder inom gång-, cykel- och kollektivtrafik. Bland annat planeras åtgärder för cykeltrafik, funktions-hinderanpassning av hållplatser, framkomlighetsåtgärder för anslutning till Norrköpings och Linköpings resecentrum. Anslutningarna till Norrköpings och Linköpings resecentrum är viktiga för att hela länet ska kunna dra nytta av satsningarna på Ostlänken. År 2024 beräknas arbetet med att dra riksväg 51 förbi Finspång kunna starta.

Cykel- och gångbanor och kollektivtrafik

I den nya länstransportplanen höjs anslagen till enskilda vägar med 50 procent jämfört med den förra planen.

–  Det som allmänt kan sägas om innehållet i länstransportplanen är det är en bra balans mellan åtgärder för att förbättra cykel- och gångtrafiken, kollektivtrafiken och biltrafiken samt att hela länet med dessa åtgärder får möjlighet att utvecklas. Där tonvikten ändå ligger på mer cykel- och gångbanor och satsningar på kollektivtrafik, säger Göran Gunnarsson (C), ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Påbörjade projekt

– Utgångspunkten för arbetet med länstransportplanen har varit att de projekt som är påbörjade ska tilldelas pengar tidigt under planperioden så att de också kan avslutas så snart som möjligt. Samtidigt har vi varit noga med att inte låsa upp för mycket medel i slutet av planperioden utan låter det finnas en viss flexibilitet för kommande uppdateringar av planen, fortsätter Göran Gunnarsson.

En rad aktörer i länet har deltagit i processen att ta fram länstransportplanen 2018-2029. Den kommer nu att skickas till regeringen som underlag för ekonomisk tilldelning. Beslut i regeringen väntas under våren 2018 och därefter fastställer regionfullmäktige planen.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28