Region Östergötland

Nu ska lika lön för lika arbete gälla i hela EU

[2018-08-08]

Den 21 juni antog ministerrådet revideringen utstationeringsdirektivet som ska försäkra lika lön för lika arbete mellan utstationerade och inhemska arbetare. Direktivet ska därmed motverka orättvisa lönenivåer mellan arbetstagare och orättvisa konkurrensförhållanden mellan företag. I Sverige har regeringen utsett en särskild utredare för att undersöka hur det nya direktivet ska implementeras.

Den 21 juni godkände ministerrådet en revidering av utstationeringsdirektivet som syftar till att göra arbetsvillkoren för tillfälliga arbetstagare i annat EU-land rättvisa och försäkra sundare konkurrens mellan företag. Till beslutet hör EU:s övergripande strävan efter att varor, tjänster och människor ska kunna röra sig fritt mellan medlemsländerna. EU:s regler för att möjliggöra detta gäller även arbetskraft och personer kan därmed flytta till ett annat EU-land för att arbeta med samma arbetsvillkor som gäller för den inhemska arbetskraften. Men för så kallad utstationerad arbetskraft, tillfälliga arbetstagare i annat EU-land, är reglerna inte de samma vilket orsakat problematisk konkurrens samt orättvisa arbetsförhållanden.

I samband med utstationering sänker arbetsgivare ibland lönerna så att skillnaden mellan den utstationerades lön och den inhemska arbetarens lön är stor. Även mer orättvisa arbetsvillkor och färre rättigheter är vanligare för utstationerade arbetare. Förutom orättvisa förhållanden mellan individer kan utstationeringen även skapa en arbetsmarknad där de arbetstagare som betalar lägre löner och inte garanterar sina anställda deras arbetsvillkor konkurrerar orättvist med de företag som betalar ut inhemska löner och erbjuder fullständiga arbetsrättigheter.

För att få bukt med orättvisorna har förhandlingar förts på EU-nivå för att försäkra en revidering av det utstationeringsdirektiv som i dagsläget gäller i EU. Nu har ministerrådet godkänt en revidering av direktivet som ska försäkra rättvis konkurrens, respektera rättigheterna för utstationerade arbetare och ge lika lön för lika arbete mellan de inhemska och de utstationerade arbetstagarna.

Den svenska regeringen är en av aktörerna som försökt påverka direktivets innehåll och syfte. På regeringens hemsida beskrivs det hur regeringen drivit på arbetet för att det ska bli möjligt att kräva lika lön för utländska som för svenska arbetstagare som gör samma jobb. Regeringen påpekar även orättvisan för arbetstagare som får mindre betalt samt svårigheterna för svenska företag att klara konkurrensen om mindre löner för utstationerade arbetare gäller på vissa företag.

Genom revideringen som nu har godkänts har Sverige som uppgift att implementera de nya reglerna och anpassa dessa efter den svenska arbetsmarknaden. I detta syfte har regeringen utsett en särskild utredare, Marie Granlund, som ska se till att undersöka hur ändringarna i utstationeringsdirektivet ska genomföras i svensk rätt. Det arbetet ska vara klart den 31 maj 2019.

Läs det reviderade direktivet här

Läs regeringens nyhet om revideringen av direktivet här

Textansvarig: Rasmus Bergander +32 497 63 10 75