Region Östergötland

Nationell satsning för individanpassad behandling

[2018-11-20]

Region Östergötland är en av parterna i en ny nationell storsatsning på avancerad diagnostik och individanpassad behandling av svåra sjukdomar. Ett av sju planerade center i landet hamnar på Universitetssjukhuset i Linköping.

Bild på Mats Ulfendahl

Med ny teknik går det i dag att kartlägga en människas hela arvsmassa och även analysera datamängderna betydligt mer kostnadseffektivt än för några år sedan. Det ökar möjligheterna till så kallad precisionsmedicin, att skräddarsy behandling av olika sjukdomar utifrån människors unika förutsättningar.

Genomic Medicine Sweden är ett projekt som går ut på att stärka utvecklingen av precisionsmedicin och etablera den i hälso- och sjukvården. Bakom satsningen står de sju universitetslandstingen och regionerna i samarbete med landets medicinska fakulteter. Både Region Östergötland och Linköpings universitet är alltså parter i projektet.

– Det här är en mycket viktig satsning, säger Region Östergötlands forskningsdirektör Mats Ulfendahl. I dag behandlar vi patienter som har samma diagnos på mer eller mindre samma sätt. Med en utvecklad genetisk kartläggning kan vi anpassa behandlingen utifrån olika patientgruppers karaktär. Både när det gäller läkemedel och annan behandling.

– Vissa patienter har en genetisk uppsättning som svarar mer eller mindre bra på en behandling. Så för att kunna veta vad som är rätt behandling måste vi veta mer om individens arvsmassa.

I det första skedet går arbetet ut på att utveckla diagnostiken, för att i nästa steg kunna införa precisionmedicin i större omfattning. Det nationella samarbetet ska leda till ökad kompetens och analysförmåga för att kunna tolka resultaten, parallellt med en starkare IT-infrastruktur för att hantera de stora datamängder som kartläggningar av arvsmassan genererar. Fokus i projektet kommer att ligga på sällsynta ärftliga sjukdomar, cancer och infektionssjukdomar.

– Här i Östergötland kommer vi också att ha en viktig roll när det gäller hälsoekonomiska aspekter, säger Mats Ulfendahl. Vi ligger i framkant när det gäller hälsoekonomi, som är en viktig del i det här arbetet. Vi behöver veta vilka ekonomiska effekter det innebär att kunna behandla patienter mer effektivt.

Vinnova bidrar med 43,8 miljoner kronor till projektet som kommer att drivas under 2019 och 2020. Totalt uppgår satsningen till 84,2 miljoner kronor. Östergötlands del av satsningen är 12,9 miljoner kronor, varav hälften finansieras av Vinnova och hälften av Region Östergötland och Linköpings universitet gemensamt.

Text: Anchi Alm / Nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88