Region Östergötland

Metod att förutspå lokala influensautbrott

[2018-10-04]

Säsongsinfluensan kommer varje vinter men tidpunkten för utbrottet varierar från år till år. Linköpingsforskaren Armin Spreco och hans forskargrupp har utvecklat en metod att förutse när det ska ske. Den har nu fått internationell uppmärksamhet.

Bilden visar en graf över influnsatoppar.

Olika säsonger går olika typer av influensor som ger mildare eller svårare symtom. Hur influensaepidemin utvecklar sig beror också på vilka influensatyper som en lokal population tidigare blivit utsatt för och den förvärvade immuniteten mot dessa typer.

– Det finns stora vinster med att veta när lokala influensor bryter ut och når sin kulmen. Då kan till exempel intensivvården och vaccinationsmottagningarna fatta väl underbyggda beslut om när de ska sätta in extra resurser, säger Armin Spreco, epidemiolog och statistiker i Region Östergötland.

Hans forskargrupp har kartlagt influensaepidemier i Östergötland under de senaste 15 åren.

Metoden som Armin Spreco tillsammans med forskarlaget har utvecklat är framtagen med hjälp av Region Östergötlands databaser och bygger på alla registrerade vårdtillfällen kopplade till influensa.

Bättre träffsäkerhet

Metoden kombinerar data på ett helt nytt sätt så att prognosen får en bättre träffsäkerhet.

– När vi har gjort tester har vi kunnat förutsäga den exakta dagen för influensans topp. Vi kan också uppskatta starten av influensan några veckor innan den bryter ut, samt hur hög toppen blir några veckor innan den inträffar säger Armin Spreco.

Metoden ska testas på större populationer än den östgötska, men hoppet är att den inom rimlig framtid kan användas i hälso- och sjukvården lokalt.

Fynden har publicerats i en av de främsta infektionsmedicinska tidskrifterna Emerging Infectious Diseases Journal och fått internationell uppmärksamhet under hösten.

Det är komplicerat att förutse influensautbrott eftersom många faktorer väger in. Källorna är bland annat influensadiagnoser som fastställts av läkare, och data från 1177 Vårdguidens rådgivningssamtal. Armin Spreco har också analyserat internationella databasers statistik.

Stora databaser

Han beskriver Region Östergötlands databaser som en värdefull källa för forskning, som är ovanligt stora både i en nationell och internationell jämförelse. Vårdpersonalen har under många år registrerat alla vårdtillfällen som är kopplade till influensan, både i slutenvården och primärvården.

– Det ger oss ett innehållsrikt underlag att forska på, och vi kan bland annat se trender när patienter börjar ringa vården om influensan. Databaserna står för en värdefull källa till hälsoanalys där vi ligger långt framme internationellt, säger Armin Spreco.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Artikel: Evaluation of Nowcasting for Detecting and Predicting
Local Influenza Epidemics, Sweden, 2009-2014. Forskargruppen:
Armin Spreco, Olle Eriksson, Örjan Dahlström, Benjamin John Cowling, Toomas Timpka.