Region Östergötland

Längre förlossning vid högre BMI

[2018-06-28]

Förlossningstiden är längre hos kvinnor med ett högt BMI jämfört med normalviktiga kvinnor. Det visar specialistläkaren Sara Carlhälls doktorsavhandling från Linköpings universitet.

Bilden visar ett äpple och ett måttband.

Runt 4 av 10 gravida kvinnor i Sverige har ett BMI (Body Mass Index) som visar på övervikt eller fetma. Att ha fetma och vara gravid innebär en risk för både mamman och barnet, och i de flesta fall ökar riskerna med ökande fetmagrad. Tidigare studier har visat att kvinnor med fetma verkar ha ett försämrat värkarbete och att de kräver värkstimulerande medicin i högre utsträckning än normalviktiga kvinnor. Det bidrar till en högre andel kejsarsnitt hos kvinnor med fetma.

I sin avhandling utvärderar Sara Carlhäll förlossningstiden i relation till mammans BMI och undersöker den kliniska betydelsen av mammans leptinhalt under förlossningen. Leptin är ett hormon som finns i ökad koncentration i blodet hos personer med fetma. I laboratoriestudier har även leptin visat sig minska styrka och frekvens av sammandragningar i muskelfibrer från livmodern.

– En studie på 63 829 förstföderskor med spontan start av förlossningen ur graviditetsdatabasen Perinatal Revision Syd, visade en längre förlossningstid hos kvinnor med högt BMI i jämförelse med normalviktiga kvinnor. Vi fann också att tiden man krystade var kortare hos kvinnor med fetma än hos normalviktiga kvinnor, säger Sara Carlhäll.

Tydligast skillnad i latensfasen

I en annan delstudie undersöktes om förlossningstiden hos förstföderskor med igångsatt förlossning skiljer sig mellan normalviktiga kvinnor och kvinnor med fetma. Bland 15 259 igångsatta förstföderskor var förlossningstiden signifikant längre hos kvinnor med sjuklig fetma jämfört med normalviktiga kvinnor.

Studien omfattar två olika faser av förlossningen, dels den första förberedande latensfasen och dels den aktiva fasen.

– Det visade sig att mammans BMI verkar ha större effekt på tiden i latensfasen som ökade med stigande BMI. Skillnaderna mellan BMI-grupperna var inte lika tydliga i den aktiva fasen, säger Sara Carlhäll.

Leptinhalten mättes

I avhandlingen mättes också leptinhalten i blodet vid starten av förlossningsarbetet på 914 kvinnor. Därefter undersöktes om det fanns ett samband mellan mammans leptinhalt och tiden i förlossningsarbete.

– De första analyserna visade att tiden i aktiv förlossning ökade med mammans leptinhalt, men sambandet var inte längre tydligt när resultaten justerades för ett antal andra faktorer som kunde störa värdena, säger Sara Carlhäll.

Dagens riktlinjer för vad som är normal tid i förlossningsarbete är samma oavsett om man är normalviktig eller har fetma. Det är viktigt att veta om kvinnor med fetma har en ökad förlossningstid för att omhändertagandet på förlossningsavdelningarna ska bli bra och för att de inte ska utsättas för kejsarsnitt i onödan, konstaterar Sara Carlhäll.

Avhandlingen "Maternal obesity, duration of labor and the role of leptin" lades fram av Sara Carlhäll vid Avdelningen för barns och kvinnors hälsa, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet den 1 juni 2018.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Andelen gravida kvinnor med fetma ökar i Sverige liksom i resten av världen. I dag har runt fyra av tio födande kvinnor övervikt eller fetma, ett Body Mass Index, (BMI kg/m2) på 30 eller mer. Fetma brukar klassificeras i tre svårighetsgrader; klass I = BMI 30-35, klass II = BMI 35-40 och klass III = BMI på över 40. Normalvikt klassificeras som ett BMI på 18.5-25.

Andra webbplatser