Region Östergötland

Inflammation vid psoriasis kopplas till övervikt

[2018-11-02]

I sin avhandling har specialistläkaren Gunnthorunn Sigurdardottir studerat markörer för inflammation och hjärt-och kärlsjukdom hos psoriasispatienter. Resultaten talar för att inflammationen är delvis kopplad till kroppsvikt och bukfetma.

Bilden visar en arm med hudutslag.

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar 2 till 3 procent av befolkningen. Sjukdomen uttrycker sig i huden som röda, fjällande fläckar men kan även drabba naglar, senfästen och leder. Den exakta orsaken till sjukdomens uppkomst är okänd, men det krävs samspel mellan genetisk predisposition och utlösande faktorer i omgivningen. Flera studier har observerat en koppling mellan psoriasis och andra sjukdomar såsom övervikt, det metabola syndromet, diabetes samt hjärt-och kärlsjukdom men även leversjukdom och depression.

Markörer för inflammation

I sin avhandling har Gunnthorunn Sigurdardottir studerat markörer för inflammation och hjärt-och kärlsjukdom hos psoriasispatienter. Hon har också undersökt hur dessa markörer påverkas av behandling.

I en studie har inflammatoriska markörer som representerar olika typer av immunförsvar visat sig vara förhöjda hos psoriasispatienter.

I en annan studie har fem av sex undersökta riskmarkörer för hjärt-och kärlsjukdom påvisats förhöjda. Efter korrigering för kroppsmasseindex (Body Mass Index; BMI) som mått på övervikt och midja-höft kvot som mått på midjemåttet, kvarstod endast en markör förhöjd.

– Det talar för att inflammationen i blodet som markörerna representerar är till stor del, men inte enbart, kopplad till kroppsvikt och bukfetma, säger Gunnthorunn Sigurdardottir.

Studerat effekt av ljusbehandling

Hon har också undersökt effekten av den ljusbehandling som oftast används för behandling av psoriasis (ultraviolett ljus av typ B med våglängden 311nm). Markörerna kvarstod förhöjda, trots tillfredsställande förbättring av hudsymptomen. Däremot visade en andra studie att behandling med antiinflammatoriskt läkemedel i injektionsform ledde till sänkning av samtliga riskmarkörer för hjärt-och kärlsjukdom.

– Resultaten styrker och beskriver närmare förekomsten av systematisk inflammation hos psoriasispatienter. Vi ser att inflammationen i blodet delvis kan kopplas till kroppsvikt och bukfetma. Resultaten talar för att ljusbehandling inte påverkar denna inflammation i samma grad som invärtes läkemedelsbehandling, säger Gunnthorunn Sigurdardottir.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Avhandlingen "Studies of the Systemic Inflammation in Psoriasis
lades fram av Gunnthorunn Sigurdardottir den 26 oktober vid IKE, Linköpings universitet.