Region Östergötland

Hur stor påverkan har EU på verksamheten i kommuner, landsting och regioner?

[2018-03-20]

År 2010 publicerade Sveriges kommuner och Landsting (SKL) en rapport om EU:s inflytande på beslutsfattandet inom kommuner, landsting och regioner i Sverige. Nu har SKL släppt en ny rapport på samma ämne som försöker ge nya svar på till vilken grad EU påverkar den lokala nivån i Sverige.

När man talar om relationen mellan EU och Sverige nämns det ofta att EU påverkar ungefär 60 % av fullmäktigebesluten, direkt eller indirekt. Dessa siffror kommer härstammar från SKL:s rapport ifrån 2010 i vilken det undersöktes hur stor påverkan EU har på den verksamhet som bedrivs i kommuner, landsting och regioner. Nu, åtta år senare, har SKL genomfört en liknande studie på samma fråga för att se om resultatet ändrats eller om EU fortfarande har samma inflytande över beslutsfattandet i Sverige.

Undersökningen beskrivs på detaljnivå i rapporten men i korthet har dagordningar från 44 kommuner, två landsting och fyra regioner utgjort materialet. Mellan maj 2016 och april 2017 har dagordningar från dessa kommuner, landsting och regioner valts ut med en jämn spridning över året. Påverkansfaktorn har sedan delats in i två typer, i ena fallet rättslig påverkan - de fall där EU styr genom förordningar och direktiv som är bindande för kommuner, landsting och regioner. I andra fallet har icke-bindande verktyg (handlingsplaner och rekommendationer etc.) studerats.

Resultatet visar att lite mer än 20 procent av dagordningspunkterna från kommunfullmäktige påverkas rättsligt av tvingande EU-lagstiftning. Samt att 25 procent av punkterna på kommuners dagordningar gäller frågor där EU har en ambition att påverka men använder sig av icke-bindande medel. Totalt handlar det därför om cirka hälften av dagordningspunkterna från kommunfullmäktige som påverkas av EU. Resultatet diskuteras mer grundligt i rapporten och jämförs även med studien från 2010.

Läs hela rapporten här.

Andra webbplatser