Region Östergötland

Helårsbedömning visar minusresultat för 2018

[2018-10-17]

Region Östergötland beräknas göra ett minusresultat på 160 miljoner kronor under 2018, visar den senaste helårsbedömningen. Den främsta orsaken är fortsatta underskott i de sjukvårdande verksamheterna.

Bilden visar en operation

I delårsrapporten med ekonomisk helårsbedömning efter augusti månad konstateras att den ekonomiska utvecklingen under året inte har visat något trendbrott trots de åtgärder som genomförts.

Region Östergötlands totala resultat för 2018 beräknas bli minus 160 miljoner kronor. Det är en avvikelse från budget på minus 295 miljoner kronor. Av denna svarar produktionsenheternas resultat för minus 272 miljoner kronor. Flertalet av de sjukvårdande centrumen bedöms inte klara sina ekonomiska mål för 2018.

Förutom de åtgärdsplaner som respektive centrum arbetar med beslutade regionledningen i början av året om övergripande åtgärder. Exempel på sådana är anställningsstopp för administrativ personal och restriktivitet till inköp, resor och deltagande i konferenser. Det görs också en rad olika åtgärder att öka kapaciteten för operation och vårdplatser.

"Har fått viss effekt"

– Vi har fått en viss effekt av åtgärderna, men samtidigt motverkas det av nya behov som uppstår. Vi ser också att det tar längre tid för vissa åtgärder att få effekt och att det krävs ytterligare insatser. Svårigheter att bemanna bland annat delar av dygnet-runt-verksamheten gör att vi tvingas till dyra bemanningslösningar och till att köpa mer vård, säger ekonomidirektör Åsa Hedin Karlsson.

Hon konstaterar att de ekonomiska utmaningarna där behoven ökar i snabbare takt än intäkterna, kommer att fortsätta under 2019 och framåt.

– I och med att målet inte nås för 2018 är ekonomin ännu svagare framöver. Även om Region Östergötland har en i grunden välskött ekonomi och bättre utgångsläge än på många andra håll i landet, och kan klara enstaka år med underskott, går det förstås inte att ha den här utvecklingen under en längre tid.

– Det är oerhört viktigt att hålla i den långsiktiga strategin och de åtgärdsplaner som är lagda. Det finns inga enkla lösningar utan krävs ett långsiktigt och uthålligt arbete på flera fronter för att skapa en ekonomi i balans, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88