Region Östergötland

Fortsatta satsningar på vägar, cykling och kollektivtrafik

Bilden visar två bussar.

[2018-06-28]

Nu har regeringen gett klartecken till nya investeringar inom infrastruktur i Region Östergötland under åren 2018-2029. Satsningar ska göras bland annat på ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, och utbyggnad av större omstigningshållplatser i kollektivtrafiken. Nya resecentrum planeras i Norrköping och Linköping.

Regeringen har antagit den reviderade versionen av länstransportplanen som Region Östergötland har tagit fram för åren 2018-2029. Region Östergötland får 1,5 miljard kronor avsatta till en rad investeringar inom infrastruktur under perioden.

- Satsningen görs på de viktigaste pendlingsstråken, framförallt kollektivtrafiken, men även på biltrafiken vilket ökar möjligheterna för fler att få arbete och tillgång till högre studier. Även de många gånger bortglömda enskilda vägarna har fått en rejäl höjning av investeringsmedlen. Dessa vägar betyder väldigt mycket för den östgötska landsbygden, säger Göran Gunnarsson (C), ordförande i ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

Underlättar arbetspendling

Ett antal vägar byggs ut till 2+1-vägar*, bland annat delar av riksväg 35 mellan Linköping och Åtvidaberg och riksväg 23/34 mellan Skeda Udde och Rimforsa. Det ska underlätta arbetspendlingen mellan orterna.En annan satsning görs på riksväg 51 som flyttar ut tung trafik från Finspångs centrala delar och möjliggör en attraktivare miljö för ny bebyggelse. Åtgärden förbättrar också framkomligheten för gods- och persontrafiken mot Örebro. Vägen förbi Linköpings flygplats flyttas, så att landningsbanan kan flyttas. Det ska göra det möjligt att bygga bostäder i andra delar av Linköping, och kommunen är med och finansierar arbetet. Satsningarna på kollektivtrafik i de viktigaste pendlingsstråken skapar bättre förutsättningar för kvinnor och män att bo och verka i Östergötlands alla delar, och ett resande med minskade utsläpp. Riksväg 34 mellan Borensberg och Motala byggs med högre standard i en ny sträckning.

Nya resecentrum ska byggas i Norrköping och Linköping som en följd av Ostlänken, som är den första utbyggnadsetappen av det framtida höghastighetsjärnvägsnätet mellan Stockholm-Göteborg-Malmö.

– Genom att stärka de strategiska pendlingsstråken framförallt för kollektivtrafiken, tillgänglighet till nya resecentrum och stora satsningar på gång-och cykelvägar, förväntar vi oss positiva effekter, säger Göran Gunnarsson (C).

Regionalekonomiska analyser visar att Ostlänken kommer att leda till en positiv regional utveckling med fler jobb och ökad sysselsättning. För att få ut största effekt krävs att angränsande kommuners tillgänglighet med framför allt kollektivtrafik stärks.

Minska trängsel

Medel avsätts för att finansiera åtgärder inne i Linköpings och Norrköpings tätorter som bidrar till ökad framkomlighet för kollektivtrafik, men även för gång- och cykeltrafik. Den ökade trängseln i städerna gör det också nödvändigt att prioritera färdmedel som spårvagn, buss, gång och cykel.

Utanför de större orterna utmed de starka kollektivtrafikstråken, i punkter med många resenärer, byggs omstigningshållplatser där man kan parkera cykeln eller bilen för vidare färd med kollektivtrafik, en av dessa punkter är vid Grebo på pendlarsträckan mellan Åtvidaberg och Linköping.

Fotnot: 2+1-vägar har omväxlande ett och två körfält i vardera riktningen och ett mitträcke. Det gör att man kan färdas fortare och säkrare och minskar olycksrisken.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Länstransportplanen är en investeringsplan som Region Östergötland tar
fram på uppdrag av regeringen. Den omfattar investeringar på 1,5 miljarder
kronor fördelade på tolv år, och revideras vart fjärde år. Den 31 maj beslutade regeringen om de ekonomiska ramarna för åren 2018-2029.
Samtidigt har regeringen antagit en nationell transportplan för samma period.
Nu gäller planen för 2014-2025.