Region Östergötland

Förändrade rutiner för etikprövning

[2018-11-26]

Den 1 januari 2019 upphör de regionala etikprövningsnämnderna och verksamheten tas över av den nya Etikprövningsmyndigheten. I samband med detta kommer etikprövning för forskning som avser människor att administreras via ansökningshanteringssystemet Prisma i stället för i pappersform som i dag.

Bilden visar en forskare i ett labb.

För att en forskare från och med den 1 januari 2019 ska kunna ansöka om etikprövning måste forskaren själv ha ett personkonto i Prisma. De forskare som redan har ett personkonto i Prisma kan också använda detta till att ansöka om etikprövning. En forskare som inte har ett personkonto skapar det på Prismas webbplats (följ länken i högerspalt) under knappen Skapa personkonto.

Liksom tidigare behöver forskaren som ansöker om etikprövning ange forskningshuvudman. Då forskning bedrivs vid en klinik kan antingen Region Östergötland eller ett universitet vara forskningshuvudman. Forskare med förenad anställning eller annan formell anknytning till båda huvudmännen anger en av dessa utifrån projektets art. Avgörande bör vara om forskningen huvudsakligen genomförs inom Region Östergötlands verksamhet eller inom universitetets. Vid uppdragsforskning är det den huvudman som åtagit sig att i sin verksamhet utföra forskningen som är forskningshuvudman.

Ansökan ska förutom av forskaren signeras av behörig företrädare för forskningshuvudmannen. Behörig företrädare är till exempel prefekt, avdelningschef (universitetet) eller verksamhetschef (Region Östergötland). Således behöver dessa funktioner ha egna personkonton.

Avgiften varierar för närvarande mellan 5 000 kronor och 16 000 kronor, med en kostnad för ändringsansökan på 2 000 kronor. Avgifterna kommer inte kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan.

För frågor kontakta Ann-Britt Wiréhn, verksamhetschef, enheten för forskningsstöd.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28