Region Östergötland

Fem områden med regional relevans som förändras i och med EU:s nästa långtidsbudget

[2018-05-09]

Förslaget om EU:s nästa långtidsbudget som släpptes den 2 maj ger en första inblick i hur EU-kommissionen prioriterat vilken finansiering respektive politikområde och program ska tilldelas för att bemöta de utmaningar som EU står inför. Genom det Annex som följer med förslaget går det att läsa hur flera områden med regional relevans kan ta form, nedan kan du läsa kort om fem av dessa.

I ett Annex som följde med EU-kommissionens förslag på nästa långtidsbudget för åren 2021 – 2027 listar kommissionen hur olika program och politikområden ska finansieras i framtiden. För varje område beskrivs de mål som ska gälla, hur styrningen av medel och finansiering kan komma att ta form samt den budget som området kan tilldelas. Även om förslaget endast är just ett förslag och ska förhandlas om både i rådet och i Europaparlamentet innan ett godkännande pekar förslaget ut riktningen för hur EU kan komma att formas efter 2021. Förslaget är därför av stor vikt för Europas regioner och nedan lyfts sammanfattade utdrag gällande fem av dessa program- och politikområden.

Europeiska Socialfonden (ESF +) byter namn från "ESF" till "ESF +" och tilldelas en budget på cirka 101 miljarder euro av vilka 100 miljarder ska gå till ESF-delen, 700 miljoner till mer sysselsättningsspecifika insatser och 400 miljoner till hälsa- och sjukvård. Överlag är målsättningarna för programmet bredare än innan – "investera i humankapital, bättre jobb, social inkludering och bidra till FN:s globala utvecklingsmål" - och fonden ska även främja genomförandet av den sociala pelaren. Gällande fondens struktur kommer fokus vara på att skapa ett mer enhetligt regelverk (hopslagning alla ESI-fonders regelverk), att minska den administrativa bördan och öka flexibiliteten för att bemöta oförutsägbara utmaningar. Även en sammanslagning mellan ESF+ och Ungdomssysselsättningsinitiativet, Fund for European Aid to the Most Deprived, Programmet för sysselsättning och social innovation samt programmet Hälsa för Tillväxt kommer genomföras. Läs mer om förändringarna på sidorna 40 – 42 i Annexet.

INTERREG betraktas enligt EU-kommissionen som ett program med högt europeiskt mervärde och i målsättningarna listas: Inkluderande tillväxt och socialt företagande och industriell omställning; satsningar på ett grönare EU; ett mer sammanlänkat EU genom regional IKT, hållbara transporter, nya system och digital tillgänglighet; nytt och mer fokus på att uppnå målen i den sociala pelaren; och initiativ för socioekonomisk utveckling som gynnar medborgarna. Eventuellt kan dessa 5 mål ersätta de tidigare utstadgade tematiska områdena, men inget är säkert än. I strukturen nämns det att insatser för att göra styrningen "lighter" ska införas och genom halvtidsutvärderingen efter 3,5 år ska prioriteringar kunna skifta utefter förändrade utmaningar. En gammal regel kallad n+2 återinförs, som gör att pengar som inte spenderats efter 2 år går tillbaka till EU:s budget. Som tidigare nämnt blir regelverket för INTERREG även det mer enhetligt och slås ihop i ett större gemensamt. Kriterierna för att ta del av medel kommer i fortsättningen bygga mer på, utöver BNP, arbetslöshet, klimatförändringar och integration/mottagning av migranter och flyktingar. Läs mer på sidorna 28 – 31 i Annexet.

Horizon Europe blir det nya namnet på tidigare Horizon 2020. Forskning och innovation är utnämnt som ett fortsatt högt prioriterat område och tilldelas cirka 100 miljarder euro, H2020 hade cirka 80. Termen Excellens som kan tolkas som spetsforskning och extra goda förutsättningar för forskning och innovation kommer spela en stor roll i programmet. Den utökas även genom The Seal of Excellence som innebär: "Seal of Excellence" scheme to allow projects successfully evaluated under Horizon Europe criteria to be funded at regional level under the European Structural and Investment Funds will be expanded." För att kunna uppskala innovationer och presentera dem på marknaden kommer Horizon Europe projekt lyftas till InvestEU som bygger på finansiella instrument. Tre delar lyfts som huvudsakliga tematiska områden för programmet: Open Science, Global Challanges and industrial competitiveness och Open innovation. Läs mer om Horizon Europe på sidorna 1 -5 i Annexet.

Europeiska Regional- och utvecklingsfonden (ERUF) tilldelas 226 miljarder euro, varav 9,5 ska gå till INTERREG och 1,6 till de yttersta och mindre befolkade regionerna i Europa. I förslaget uppmärksammas fondens relevans för att lägga grunden till projekt och investeringar inom en rad områden – alltså dess roll som en förutsättande kraft. Smarta specialiseringsstrategier lyfts i relation till fonden som ett av de områden som främjas extra av fonden. Även denna fonds regelverk ska förenklas och sammanslås i ett enhetligt regelverk och flexibilitet ska gälla i större grad. Läs mer om ERUF på sidorna 28 – 31 i Annexet.

Sammanhållningspolitikens (SHP) förväntade minskning in budgeten hamnade någonstans runt 5-7 % mot dagens nivåer vilket var en mindre minskning än väntat. Totalt tilldelas hela sammanhållningspolitikens budget (ESF utlyft och flera program förflyttade) cirka 442 miljarder euro. Förändringar gör det svårjämfört med förra budgettilldelningen. Av de olika scenarion som lagt fram innan förslaget valde EU-kommissionen att ge stöd till alla Europeiska regioner. Skillnaden blir istället att ökade krav på medfinansiering ska gälla vilket gör det omöjligt för regioner i östra och södra Europa att som tidigare få upp till 100 % finansiering från EU i vissa projekt. Anledningen är att all finansiering inte tagits till vara på i mer "fattiga" regioner och kvaliteten samt att garantier på resultat inte kunnat garanteras där. Utöver det kommer även ett värdegrundskriterium att instiftas som ställer krav på demokratisk samhällsordning och uppföljning av gemensamma beslut för att tilldelas regionalt EU-stöd. Kriteriet och ökad medfinansiering tyder på att EU-kommissionen vill göra SHP mer effektivt, ställa krav på att pengarna används rätt och dessa ändringar uppfattas av många som riktade mot östeuropeiska länder, framförallt Polen och Ungern, som enligt EU inte följer de gemensamma reglerna och samtidigt har fått stort regionalt stöd från SHP. Mer detaljer om sammanhållningspolitiken finns att vänta framöver, ingenting är säkert i nuläget. Läs mer om SHP på sidorna 28 – 31.

LÄNKEN TILL ANNEXET gällande EU-kommissionens förslag på långtidsbudget i EU 2021 – 2027.