Region Östergötland

EU:s tre ordförandeländer har offentliggjort rådets trioprogram

[2018-12-18]

Tidigare i december offentliggjordes rådets trioprogram av EU:s tre ordförandeländer, Rumänien, Finland och Kroatien. I denna går det läsa hur det är fortsatt fokus på unionens gemensamma värden, hållbara tillväxt samt starkare yttre handlingsförmåga och säkerhet.

Det allmänna rådet har godkänt rådets 18-månadersprogram som gäller mellan första januari 2019 och sista juni 2020. Trioprogrammet har tagits fram av de tre länder som innehar ordförandeskapet efter varandra, tillsammans med ordföranden i utrikesrådet – som ska vägleda rådets arbete de kommande 18 månaderna.

Genom trioprogrammet stärks engagemang för unionens gemensamma värden, som exempelvis rättsstatsprincipen, det gemensamma systemet för att främja hållbar utveckling (Agenda 2030) och enigheten i unionen. EU:s tre ordförandeländer åtar sig att se till att EU arbetar nära medborgarna, på ett öppet sätt och i enlighet med principerna för en god förvaltning och bättre reglering.

Prioriteringar som är viktiga för ordförandeländerna syns och lyfts fram i programmet. Finland har lyft fram områden som; hållbar tillväxt, främjande av den inre marknaden, den digitala ekonomin, bioekonomin, den cirkulära ekonomin, men även betydelsen av den sociala dimensionen och de framtida arbetslivsfärdigheterna samt EU:s ledarroll gällande klimatfrågor. I programmet lyfts även yttre förbindelser som starkare handlingsförmåga och betydelsen av tillväxt samt säkerhet. Andra områden som har stort fokus i programmet är handelspolitiken, migration, försvarssamarbete, beredskap inför hybridhot samt effektivisering av den strategiska kommunikationen och beslutsfattandet.

Gemensamt ska de tre ordförandeländerna arbeta för att förhandlingarna om unionens fleråriga budgetram 2021 – 2027 ska slutföras.

Programmet går att läsa här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75