Region Östergötland

EU-kommissionen föreslår nytt dricksvattendirektiv

[2018-02-07]

Den 1 februari kom EU-kommissionens nya lagförslag gällande dricksvattenkvalitet, säker och effektiv översyn av vattenkvalitet och förbättrad information om vatten. Direktivet ska garantera principen om rätten till rent vatten som är viktig en del i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och förbättra miljön i EU.

Den nuvarande lagstiftningen om dricksvattenkvalitet är över 20 år gammal och följer därmed parametrar och förutsättningar som ser annorlunda ut än de som finns idag. De senaste åren har EU-kommissionen samlat inspel från medborgare, organisationer och medlemsländer för att förnya lagstiftningen på området och den 1 februari presenterades ett nytt dricksvattendirektiv. Direktivet är en av EU-kommissionens högsta prioriteringar om att garantera rent dricksvatten till alla EU:s medborgare och betraktas också som viktigt för att uppnå FN:s hållbarhetsmål om universell och likvärdig tillgång till rent dricksvatten för alla människor. I framtagningen av den nya lagstiftningen har åsikter från de europeiska medborgarna tagits i beaktning och framförallt de förslag som medborgarinitiativet "Right2Water" med över 1.8 miljoner namnteckningar överlämnade till EU-kommissionen 2013.

De främsta lagförslagen i direktivet gäller dricksvattenkvalitet men även ämnen i vattnet berörs och tydlig information om vatten till EU:s medborgare ska främjas, här är de främsta förslagen:

• Förbättrade standarder för vattensäkerhet. Listan över standarder kommer att uppdateras och utökas i enlighet med den senaste vetenskapliga kunskapen och baseras på rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO).
• Minskade risker för medborgare och medlemsstater. Genom att tillämpa en riskbaserad bedömning av vattensäkerheten i hela EU kommer myndigheter att kunna identifiera eventuella risker för vattenkällor redan på distributionsnivå.
• Skyldighet att förbättra tillgången till vatten. Människor utan eller med begränsad tillgång till vatten kommer att gynnas. Total konsumtion av kranvatten vilket är ett billigt, säkert och miljövänligt alternativ - bör öka. Detta kommer att hjälpa konsumenterna spara pengar, och det bidrar till att minska plastavfallet i våra floder och hav och sänka växthusgasutsläppen.
• Ökad öppenhet, inklusive vattentjänster. Tack vare nya insynsregler kommer konsumenterna att få information online på ett användarvänligt sätt om tillgången till vattentjänster inom sitt lokala område.

Från svensk sida har många delar i direktivet betraktats som nödvändiga. Dock finns en oro att lagstiftningen kan påverka vattenverk och styrning av vattenförsörjning på regional och lokal nivå i en ofördelaktig riktning. Främst eftersom Sverige har många mindre vattenverk till skillnad från andra medlemsstater där stora och färre vattenverk används. Sveriges kommuner och landsting skriver följande om sin syn på dricksvattenpolitiken i EU: " SKL anser att det är viktigt att EU underlättar arbetet med prioriterade ämnen (kemikalier) och skyddet av dricksvatten, men att detaljstyrning undviks och överlåts till vattenproducenterna och de lokala tillsynsmyndigheterna genom krav på riskbaserat arbete och möjlighet till särskilt fokus på nationella förutsättningar. Sverige har väldigt många små dricksvattenproducenter och det är viktigt att EU inte instiftar regler som ställer samma krav på till exempel Nederländernas fem vattenverk som på Sveriges nästan 2 000 kommunala vattenverk".

Läs direktivet i sin helhet här: EU:s dricksvattendirektiv 

Läs frågor och svar om direktivet här: Frågor och svar