Region Östergötland

EU-kommissionen antar det första sektoriella lagstiftningsprogrammet inom EU:s långtidsbudget 2021 – 2027: Sammanhållningspolitiken

[2018-06-04]

Den 2 maj presenterade EU-kommissionen det övergripande förslag till långtidsbudgeten som ska gälla mellan 2021-2027. Nu har kommissionen som utlovat även presenterat det första sektoriella lagstiftningsprogrammet som gäller sammanhållningspolitiken (SHP) och regional utveckling. Genom förslaget är det klart att alla regioner i Europa får ta del av SHP:s stöd även i framtiden.

Under våren har sammanhållningspolitikens framtid tveklöst varit den fråga som diskuterats mest på de regionala kontoren i Bryssel. Frågans betydelse beror på att Kommissionen under det senaste året påvisat olika scenarion för hur mycket pengar som programmet ska få i nästa programperiod. Utifrån dessa scenarion har det varit långt ifrån en självklarhet att alla regioner ska få ta del av programmets medel och stöd och att regionalt utvecklingsarbete ska kunna fortsätta på samma sätt som tidigare.

Genom det förslag till långtidsbudget som kom den 2a maj och det första sektoriella lagstiftningsprogrammet som kom den 28 maj är det klart att alla regioner får ta del av programmets resurser. Det sektoriella förslaget pekar också ut den riktningen för SHP som Kommissionen vill se framöver och ger flera konkreta förslag om hur den riktningen ska främjas. Förslagen kan dock kan ändras genom förhandlingar i rådet och i Europaparlamentet fram till budgetförslagets accepterande och senare dess implementering.

Förslaget visar att Kommissionen vill att SHP framförallt ska främja innovation, stöd till småföretag, digital teknik och modernisering av industrin. Det kommer också att fokusera på stötta övergången mot cirkulär ekonomi och kampen mot klimatförändringar, i relation till Parisavtalet.

Förslaget innebär även en del övergripande förändringar. En av dessa är att BNP per capita, som varit det dominerande kriteriet för allokering av medel, kompletteras med nya kriterier som bättre ska återspegla verkligheten på marken - ungdomsarbetslöshet, låg utbildningsnivå, klimatförändringar och mottagande och integrering av invandrare. Utifrån de utmaningar som nämnda faktorer ställer på olika regioner ska mer eller mindre stöd genom SHP delas ut. I förslaget nämner Kommissionen att framförallt Sydeuropeiska och Östeuropeiska regioner kommer ha fortsatt högt stöd genom denna kriterieförändring. Som det går att utläsa för tillfället minskar dock stödet rejält till Polen, Ungern, Slovenien, Tjeckien och de baltiska staterna medan regioner i länder som Grekland, Italien, Bulgarien och Rumänien får ytterligare ökat stöd. Även maxtaket för medfinansiering förändras och återgår till samma nivåer som innan finanskrisen 2008, vilket innebär att EU:s direkta finansiering kommer vara mellan 40-70% som max.

Några andra förändringar gäller moderniseringen av programmet som främst innebär att ett enhetligt regelverk för alla delar av programmet ska instiftas. Det ska underlätta det administrativa arbetet med de sju ingående EU-fonderna och göra det enklare att kombinera medel och insatser mellan fonderna. Förenklingen innebär även att mer flexibilitet ska prägla framtidens program och exempelvis mål och fokus för ett program ska kunna gälla i 2 år och sedan förändras för resterande 5 år. Anledningen är att Kommissionen vill vara mer flexibla i bemötandet av oväntade kriser eller utmaningar som kan uppstå.

Just nu är reaktionerna på förslaget delade hos olika regioner, organisationer samt på nationell nivå runt om i Europa. Vissa är väldigt kritiska andra mer positiva och många försöker fortfarande förstå exakt vad förslaget kommer innebära i praktiken innan de uttalar sig. Debatten kommer att fortsätta under lång tid framöver och som nämnt innan är målet från Kommissionens sida att en överenskommelse ska vara klar innan valet Europaparlamentsvalet 2019.

Mer detaljer om förslagen går att läsa via länkarna nedan. Vi på Region Östergötlands EU-kontor bevakar och rapporterar om lagstiftningsprogrammet och kommer även följa kommande sektoriella lagstiftningsprogram. Det innebär att ni gärna får höra av er med frågor som vi ska försöka besvara.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

Läs alla faktablad och rättsakter gällande ERUF, SHP och Sammanhållningsfonden här.

Läs faktablad och rättsakter gällande ESF+, ERASMUS, Globaliseringsfonden mm. här

Textansvarig: Rasmus Bergander +32 497 63 10 75