Region Östergötland

Diskussionsunderlag för den framtida budgeten 2021-2027 presenterat

[2018-02-20]

EU-kommissionen har lagt fram ett diskussionsunderlag för den framtida långtidsbudgeten i EU. I underlaget beskriver kommissionen hur olika områden i EU kan ta nya riktningar utifrån de omprioriteringar som kan komma att genomföras. Tre scenarion för framtidens sammanhållningspolitik kan få stora konsekvenser för regioner, kommuner och städer i Europa.

I maj väntas ett förslag på en ny långtidsbudget i EU men redan nu är diskussionerna om hur den ska se ut i full gång. Den 14 februari presenterade EU-kommissionen ett diskussionsunderlag för hur budgeten kan komma att ta form och flera EU-sektorer kan enligt underlaget få minskat stöd, förändras eller få ökat stöd i framtiden. Målet från EU-kommissionen är att Europas ledare ska kunna enas om en budget som kan leverera en mer förenad, starkare och demokratisk union.

Dagens budget är i relation till EU:s totala bruttonationalinkomst relativt liten och uppgår till ca 1 %. I underlaget jämförs detta med att varje medborgare i EU kan dra nytta av budgeten för mindre än priset på en kopp kaffe. Den 29 mars 2019 ska dock Storbritannien, en nettobetalare och stor finansieringskälla, lämna unionen och detta gör framtidens budgetplanering till ett stort test. I underlaget förklaras underskottet få konsekvenser inom flera områden som den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), försvarsområdet och sammanhållningspolitiken. 

Tydliga prioriteringar i framtidens budget är mer satsningar på Europas försvarssamarbete och yttre gränser. I underlaget ges det uttryck för att de komplexa säkerhetshot som unionen står inför måste mötas tillsammans för att effektivisera insatserna och garantera försvaret av Europas intressen, värden och det europeiska levnadssättet. Även klimat, miljö och digitalisering nämns som prioriterade och det är tydligt att ökade insatser inom forskning och innovation är viktiga verktyg för att uppnå målen inom dessa områden. Som tidigare stärker också underlaget den stadiga roll som den gemensamma jordbrukspolitiken haft sedan många år tillbaka.

Ett område som dock kan ha stor effekt på hur mycket utvecklingsstöd regioner, kommuner och städer i EU ska få är sammanhållningspolitiken där EU-kommissionen presenterar tre scenarion för dess framtid i EU. Två av scenarierna ger uttryck för att det kan komma att ske en minskning av EU-stöd där Sverige och andra "välutvecklade ekonomier" kommer uteslutas från sammanhållningspolitikens bidrag. Istället ska länder med större behov av stöd eller endast ett fåtal "mindre utvecklade ekonomier" få stödet. Det tredje förslaget ger alla länder fortsatt stöd och en sammanhållningspolitik lik den som finns idag.

Syftet med sammanhållningspolitiken (SHP) är att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU och står under innevarande programperiod för en tredjedel av EU:s totala budgetram (351,8 miljarder euro). SHP ger stöd till olika struktur-och investeringsfonder; regionalfonden, socialfonden, havs- och fiskerifonden samt landsbygdsprogrammet. Framförallt regionalfonden och socialfonden berör den lokala och regionala nivån, där Sverige i nuvarande programperiod (2014-2020) tar emot cirka 20 miljarder kronor i finansiering från EU.

Nu väntar ett informellt toppmöte den 23 februari där kommissionen önskar få inspel till viken riktning man ska gå i sitt budgetförslag som läggs fram till lagstiftarna i mars. Utifrån detta kommer ett förslag på nästa budget för 2021-2027 presenteras i början av maj.

Läs hela underlaget från kommissionen här: EU-kommissionens budgetunderlag
Läs EU-kommissionens pressmeddelande här: Pressmeddelande