Region Östergötland

Budgetförslag om EU:s nästa forskningsprogram: Horisont Europa

[2018-06-13]

EU-kommissionen presenterade nyligen en rad sektorsspecifika budgetförslag för hur mycket medel respektive EU-program och politikområde ska tilldelas under nästa budgetperiod, 2021-2027. Nu har budgeten för nästa forskningsprogram presenterats och siffrorna visar att det nya Horisont Europa blir den största forskningssatsningen i världen.

EU:s forskningsprogram under nuvarande budgetperiod, Horisont 2020, betraktas enligt EU-kommissionen som en framgångssaga vilket också speglas i det nya budgetförslag för programmets framtida variant som kommissionen nyligen presenterade. Totalt tilldelas Horisont Europa, som det nya programmet kallas, 1 biljon euro för åren 2021-2027. Budgetförslaget tyder på en rejäl ökning från det nuvarande programmets budget på 777 miljarder euro. Av den biljon som programmet tillslås ska 3,5 miljarder gå till InvestEU och 2,5 miljarder till Euratom, resterande 97,6 miljarder ska gå direkt till Horisont Europa för att stärka forskning och innovation inom EU. Ett uttalat mål från Kommissionens sida är att hela programmet under sjuårsperioden ska skapa över 100 000 jobb och generera en stor avkastning på varje euro som spenderas för att stärka medlemsländernas BNP och tillväxt under 25 år framåt.

Genom budgetförslaget kommer även en rad nya inslag som ska stärka utvecklingen, information om dessa i korthet följer nedan.

Samhälleliga utmaningar ska få större plats i forskningen genom utökade uppdrag. Genom att rikta vissa projektutlysningar mot specifikt uppsatta mål med stor ambitionsnivå vill EU-kommissionen att forskning och innovation inom Horisont Europa ska bemöta de samhälleliga problem som EU-medborgare stöter på i vardagen. Målen och projekten ska tas fram i dialog med medborgare och kan därför beröra en rad olika utmaningar så som plastavfall, sjukdomar, klimatförändringar med mera.

Ett nytt Europeiskt innovationsråd (EIC) som förebild och instrument för att skapa marknadsskapande innovationer som ska göra EU världsledande på innovation och skapa nya marknader. Målet är att olika projekt och innovationer inte ska stanna i testmiljöer och laboratorium utan istället nå marknaden och växa. Innovationsrådet ska ge det stöd som behövs för att de entreprenörer, forskare eller andra typer av aktörer bakom innovationerna ska lyckas. Två instrument ska ingå i rådet, dels ett för inledande faser i innovationsprocessen och ett för senare utveckling och marknadsföring. Rådet ska ha den expertis som krävs för att identifiera de innovationer som ska få stöd och lyftas.

Utöver ovan två nämnda satsningar ska programmet också omformas för att rikta sig extra mycket till de medlemsstater som inte nått sin fulla potential på forsknings- och innovationsområdet och ligger efter övriga Europa. Totalt ska denna del av programmet få fördubblat stöd och även stärkas genom närmare sammankoppling med sammanhållningsfonden och strukturfonderna. Även öppenhet ska premieras i Horisont Europa genom att data och publikationer enklare ska tillgås. EU-kommissionen har valt att kallade detta principen om "öppen vetenskap". Sist ska även nästa forskningsprogram vara enklare att sammanlänka tydligare med andra EU-program. Framförallt ska denna åtgärd rationalisera partnerskap som EU samprogramerar och finansierar för att i slutändan i större grad uppnå EU:s politiska prioriteringar. Kombinationer mellan programmen ska kunna genomföras med den europeiska försvarsfonden, programmet för det digitala Europa, CEF, sammanhållningspolitiken med mera.

Förhoppningen från kommissionens sida är att nå en överenskommelse om budgeten under 2019 vilket enligt många experter blir svårt med tanke på Storbritanniens utträde och stora förändringar i budgetfördelningen.

Vi på Region Östergötlands EU-kontor bevakar och rapporterar om Horisont Europa och kommer även följa kommande sektoriella lagstiftningsprogram. Det innebär att ni gärna får höra av er med frågor som vi ska försöka besvara.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om Horisont Europa här

Läs faktabladet om Horisont Europa här.

Läs rättsakter och informationsblad om Horisont Europa här.

Textansvarig: Rasmus Bergander +32 497 63 10 75