Region Östergötland

Brukarmedverkan efterfrågas mer i forskning

[2018-05-02]

Hallå där Mats Ulfendahl, forskningsdirektör i Region Östergötland, som varit moderator på en workshop om brukarmedverkan i forskningen som Svenska Läkaresällskapet arrangerade i samarbete med bland annat Region Östergötland. Här medverkade också Johan Dabrosin Söderholm, dekanus på Medicinska fakulteten.

Bilden visar Mats UlfendahlBilden visar samtal mellan forskare och studiedeltagare.

Vad innebär brukarmedverkan i forskningen?
– Det är när patienterna och allmänheten görs delaktiga i forskningsprojekten och helst involveras redan innan projekten startar. Syftet är att forskningen inte bara bättre ska ta hänsyn till brukarnas behov genom att deras röst kommer fram, utan också att kvaliteten ökar.

På vilket sätt berör det oss i Region Östergötland och vid Linköpings universitet?

– Brukarmedverkan är något som forskningsfinansiärerna efterlyser och allt mer kräver i sina utlysningar. Det är också något som betonas i den omfattande utvärdering som nyligen gjordes av den ALF-finansierade kliniska forskningen. Det bör vara en rutin att involvera patienter i en tidig fas i medicinska forskningsprojekt.

Hur ligger vi till i Östergötland?

– Sverige ligger generellt lite efter i utvecklingen på området, i synnerhet om vi jämför med Storbritannien. Men även Norge har kommit längre. I Östergötland har vi nu fått upp de här frågorna på dagordningen, så jag är övertygad om att vi kommer att kunna hävda oss väl i närtid.

Hur väljer man ut någon som kan representera patientgruppen?

- Det kan vara företrädare för patientorganisationerna som blir patienternas röst i gruppen. I Sverige behöver vi hitta vägarna för det.

Betyder det ett annat fokus för projekten?

– Nej, forskningens syfte ska förstås inte påverkas men genom ett bredare synsätt kan kvaliteten i framför allt kliniskt inriktade projekt höjas. Ett mer mekaniskt fokus, till exempel kring molekylära mekanismer, kan genom att kompletteras med fler patientrelevanta utfallsparametrar skapa nytta på fler sätt och göra forskningsresultaten mer användbara för patienterna. Det ser vi till exempel vid MS-forskningen där patienter efterfrågar mer kunskap kring till exempel livskvalitet, sexliv och barn.

Hur ser du själv på utvecklingen mot mer brukarmedverkan?

– Drivkraften måste vara att både nå högre kvalitet på forskningen och att göra resultaten mer användbara för patienter. Det finns ingen motsättning i detta och det är därför naturligt att vi tar in det perspektivet också när forskningsprojekten planeras. I första hand gäller det kanske i medicinsk forskning men egentligen är det lika viktigt i all forskning.

 

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28