Region Östergötland

Bra betyg för östgötsk forskning

[2018-03-29]

Den kliniska forskningen i Östergötland håller en hög kvalitet. Det visar en utvärdering som Vetenskapsrådet har gjort på uppdrag av regeringen.

Bilden visar provrör och ett mikroskop

En panel med 70 internationella experter har för Vetenskapsrådets räkning utvärderat den kliniska forskning som bedrivs vid de landsting/regioner och universitet som omfattas av det så kallade ALF-avtalet. ALF-avtalet är ett avtal mellan staten och vissa landsting/regioner om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Vetenskapsrådets utvärdering omfattar tre aspekter av den kliniska forskningen: den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar. Och inom samtliga tre områden bedömer Vetenskapsrådet att Östergötland håller god-hög kvalitet.

– Det är mycket positivt att Vetenskapsrådet bedömer att vår kliniska forskning i Östergötland håller en god kvalitet, säger regiondirektör Krister Björkegren. Och minst lika viktigt är bedömningen att forskningen har god klinisk betydelse och samhällsnytta. Syftet är ju förstås att vår forskning ska leda till bättre vård och behandling för våra patienter.

Lång tradition av samverkan

Region Östergötland och Linköpings universitet är en av sju ALF-regioner i landet som har ingått i utvärderingen. För Östergötlands del lyfter panelen bland annat fram den långa traditionen av samverkan på olika nivåer, en sammanhållen struktur och ett väletablerat karriärutvecklingsprogram. När det gäller den vetenskapliga produktionens kvalitet är bedömningen att Östergötland producerar mycket bra vetenskapliga publikationer inom ett brett urval av forskningsämnen. Den bredden lyfts fram som positiv, men panelen varnar samtidigt för att det kan tyda på brist på fokus.

– Utvärderingen ger en bred och objektiv genomlysning av såväl vetenskaplig kvalitet som de många funktioner som utgör forskningssystemet, säger Mats Ulfendahl, forskningsdirektör i Region Östergötland.

– Genom att man tydligt pekar på ett antal förbättringsområden har vi också ett mycket värdefullt underlag för vårt arbete att ytterligare stärka den kliniska forskningen i Östergötland. Vi har visat att vi är bra - men vi kan bli ännu bättre!

Textansvarig: Anchi Alm, 010-103 77 85