Region Östergötland

Anslagsbevis av beslut 2018-12-18

[2018-12-18]

Härmed tillkännages, att beslut i ärendet ”Komplettering av ”Beslut om trafikplikt för landsbygdstrafik och viss tätortstrafik i Östergötland” TN 2014-38” fattats av ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden på delegation av trafik- och samhällsplaneringsnämnden i enlighet med 6 kap §39 kommunallagen.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.


Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till beslut