Region Östergötland

VFU Öron-, näs och halskliniken i Linköping

Välkommen som student till oss på Öron-, näs- och halskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping

Studerande

Varje termin undervisas och handleds studerande från följande utbildningar: audionom, logoped, läkare, sjuksköterska, undersköterska, vårdadministratörer/läkarsekreterare. Vi tar också emot prao från grundskolan.

Förberedelser och introduktion

Inför din praktik är det viktigt att du tar kontakt med angiven kontaktperson senast en vecka innan praktikperioden startar. Ta med din individuella inlärningsplan till första dagen.

Så här arbetar vi

På öron-, näs- och halsmottagningen arbetar vi i team, där olika yrkesgrupper är representerade; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, audionomer, logopeder, sekreterare, kurator och vestibularisassistenter.

Vi har jourverksamhet på öron-, näs- och halsmottagningen vardagar klockan 7.00-17.00. Kvällar, nätter och helger hänvisas patienterna till vårdavdelning 27. Det finns alltid en öronläkare som är jour. De patienter som kommer med ambulans eller mår mycket dåligt hänvisas till akutmottagningen. 

Inom slutenvården, avdelning 27 är vi uppdelade på två sektioner. Röd sida (onkologiska patienter) och blå sida, (mellanörekirurgi och akuta sjukdomstillstånd). Sjuksköterska och undersköterska arbetar tillsammans i ett vårdpar med egen expedition till förfogande. Måndag-fredag under dagtid finns en koordinator tillgänglig och vidarebefordrar telefonsamtal till respektive enhet.

För läkarstuderande K9 har vi särskilda "studentmottagningar" där studenten bedömer patienten under handledning av läkare. Det ges också tillfälle att följa den ordinarie verksamheten vid mottagningarna. Under en halvdag följer du verksamheten vid hörselvården. Inom öronkursen kommer du i kontakt med slutenvården via undervisningsronder samt auskultation på operationsavdelningen.

Inom Hörselvården arbetar vi med patienter med olika typer av hörselproblem i alla åldersgrupper. Hörselvård är ett lagarbete där flera yrkeskategorier samarbetar och består av medicinsk, teknisk, pedagogisk och sociokurativ verksamhet.

Hörselvårdens målsättning är att för patienten med hörselproblem ställa diagnos och uppnå bästa möjliga kommunikationsmöjligheter. Först får patienten i allmänhet träffa en audionom som gör hörselprov och samtalar om hörselsituationen. Audionom och/eller medicinsk audiolog ställer mot bakgrund utförda undersökningar diagnos och föreslår behandling eller rehabilitering.

Logopedimottagningen är en del av Öron-näsa-hals-kliniken och har i uppdrag att erbjuda vård till patienter, boendes i den centrala länsdelen, om de har kommunikations- eller ätsvårigheter som inte är relaterade till neurologisk skada eller annan sjukdom som är primär orsak till de kommunikativa svårigheterna. Logopedimottagningen har även i uppdrag att utreda och behandla barn, boende i Östergötland, som har språkliga svårigheter och hörselnedsättning. Vi erbjuder högspecialiserad logopedisk vård till patienter med könsdysfori, cochleaimplantat, läpp-, käk- och gomspalt samt patienter med cancer i huvud och halsområdet. Den högspecialiserade vården omfattar patienter boende i Sydöstra sjukvårdsområdet. Logopedimottagningens logopeder ingår således i flertalet team både inom ÖNH-kliniken men även team där flera kliniker samverkar. För patienter som finns boende inom Sydöstra sjukvårdsregionen är samarbete med hemortslogoped viktigt.

Till största delen bedrivs den logopediska vården på Logopedimottagningen som finns på Garnisonsområdet, i nära anslutning till Universitetssjukhuset (US). En del av våra patienter är inneliggande på US, andra är knutna till teambesök på US. Utöver detta finns vi också regelbundet på några vårdcentraler i den centrala länsdelen för att erbjuda vård nära patienten. På ÖNH-mottagningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping erbjuder vi vård till patienter som har röststörning eller dysfagi. Logopedimottagningen erbjuder ofta behandling digitalt. Vårt mål är att den vård vi erbjuder ökar patientens delaktighet i kommunikativa sammanhang och/eller möjliggör säkert nutritionsintag.

Vi erbjuder fältstudier/auskultation till logopedprogrammets studenter i röstmomentet under termin 5. Under termin 6 erbjuder vi praktikplatser, och i mån av tillgänglig resurs erbjuds praktikplatser även till studenter i termin 3. Vi välkomnar studenter som vill göra sin valbara kurs under termin 7 hos oss. Studenterna får träffa de patienter som förekommer i vår verksamhet, vilket kan innebära att de får ta del av den specialiserade vård vi erbjuder. Praktiken genomförs enligt PBL:s principer samt Peer Learning.

Praktisk information

Öron-, näs- och halsklinikens lokaler finns i lokaler på plan 10, plan 11 och plan 12 i D-sektionen. Du når oss lättast via Södra entrén.

Logopedimottagningen finns på Brigadgatan 19, på Garnisonsområdet. Studenter bjuds in till introduktion ofta i samband med upprop. Låsbara klädskåp finns på Logopedimottagningen, likaså personalkläder.

Nyckelkort får du vid introduktionsträffen eller första dagen när du kommer till oss. Det lämnas åter vid sista VFU-dagen. Omklädningsrum finns på plan 10, i kardiologhuset. Ta med hänglås till värdeskåp som finns på avdelningen och mottagningen. Inga väskor eller värdesaker kan förvaras på expeditionerna.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Audionom

Sly Agouda 

 

Sly.agouda@regionostergotland.se

0722-2990 80

Logoped

Annette Rotting 

Annette.Rotting@regionostergotland.se

0724-630744

Läkare

Natasa Matic

Natasa.Matic@regionostergotland.se

010-103 13 85

Sjuksköterska ÖNH mottagningen T2 studenter ViN 

Britt Linnå 

 

Britt.Linna@regionostergotland.se

010-104 25 22 

Verksamhetschef och t.f vårdenhetschef ÖNH mottagningen US

Tatiana Jaklovska

Tatiana.Jaklovska@regionostergotland.se
0703- 570723

Vårdadministratör/sekreterare

Nicole Beitmirza

Nicole.Beitmirza@regionostergotland.se

010-103 52 32

Praktikantsamordnare,
Tolkcentralen

Jenny Carlsson

Jenny.K.Carlsson@regionostergotland.se

0730-88 78 90

Sektionsledare, SSK studenter, vårdavdelning 27 US 

Susanne Svensson

Susanne.Svensson@regionostergotland.se

0702-87 90 16