Region Östergötland

VFU Kardiologiska kliniken i Linköping

Välkommen som student till oss på kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från sjuksköterskeprogrammet i termin 3, 4 och 6. Vi tar dessutom emot utbytesstudenter från andra delar av världen.

Förberedelser och introduktion

Läkarstuderande: För att minska risken för felaktigheter på grund av exempelvis sena schemaändringar, får du ditt schema med handledarnamn veckan innan du startar din placering hos oss. Eftersom målet är att du ska få se så mycket av vår verksamhet, är det svårt att följa en och samma handledare. Det finns dock en namngiven handledare för varje vecka.

Första dagen är du välkommen till sköterskeexpeditionen på avdelning 8 klockan 07.45 där du möts av den som är ansvarig för introduktionen. Ansvarig läkare meddelar sedan tidpunkt för samling och fördjupad introduktion under första eller andra dagen.

Sjuksköterskestuderande: Ungefär två veckor innan du börjar hos oss kommer du att få schema och annan praktisk information inför din VFU via e-post. Första dagen börjar vi med en gemensam halvdags introduktion för termin 3 och 4. I termin 6 har vi en timmes introduktion som början på din första dag på avdelningen. Vi vill att du mejlar oss din lärandeplan, gärna redan någon vecka innan VFU-start så din handledare hinner förbereda sig. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Så här arbetar vi

Avdelning 7 har 17 vårdplatser och är indelad i tre vårdlag/moduler. Hit kommer bara akuta patienter, oftast kommer de direkt från akuten med hjärtrytmrubbning, hjärtsviktssymtom, bröstsmärta eller misstänkt hjärtklaffsproblematik. Hit kommer också de patienter som genomgått en hjärtinfarkt för eftervård.

Avdelning 8 har 13 vårdplatser och är indelad i två vårdlag. Hit kommer bara elektiva patienter från en väntelista för att utreda eller åtgärda hjärtrytmrubbningar, kärlkrampsbesvär och hjärtklaffsproblematik eller få inneliggande behandling för sin hjärtsvikt.


Hjärtintensiven(HIA) är en hjärtmedicinsk intensivvårdsavdelning med 9 vårdplatser. Den vanligaste orsaken till HIA-vård är bröstsmärta där misstanken är hjärtinfarkt eller en allvarlig försämring av kärlkramp.

Gemensamt för dessa avdelningar är att vi arbetar i parvård, det vill säga en undersköterska och en sjuksköterska i varje vårdlag. Vi har både akut och elektivt (planerat) intag av patienter. Vi har även en poliklinisk verksamhet som bedrivs på Seldingerenheten och en kärlkirurgisk och en kardiologisk mottagning.

I sjuksköterskeprogrammets termin 3 och 4 arbetar vi utifrån begreppet "Peer learning" vilket innebär att du tillsammans med en studiekamrat går i par med en sjuksköterska som handledare. Mer information kommer med välkomstbrevet som vi skickar ut.

För läkarstuderande ligger fokus under termin 8 på akuta sjukdomstillstånd. Förutom avdelningsarbetet, som är grunden i tjänstgöringen, finns möjligheter att delta i poliklinisk verksamhet, undersökningar och liknande. Målet är att lära sig handlägga patienter med:

  • Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom
  • Akut och kronisk hjärtsvikt av olika etiologi
  • Taky- respektive bradyarytmier
  • Inflammatorisk hjärtsjukdom
  • Hjärtklaff-fel 

Praktisk information

För att hitta till oss går du in genom södra entrén. Ta vänster direkt och följ skyltarna som leder dig till kardiologen på plan 11.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Sjuksköterska och huvudhandledare

Anngelica Tigerdotter

Anngelica.Tigerdotter@regionostergotland.se

Sjuksköterska och huvudhandledare

Sarah Cederström

Sarah.Cederstrom@regionostergotland.se ska

Läkarstuderande

Joanna-Maria Papageorgiou

Joanna-Maria.Papageorgiou@regionostergotland.se