Landstinget i Östergötland

Information om VFU

Välkommen att göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) hos oss i Region Östergötland. Här finns praktisk information som vi vill att du läser igenom innan du kommer till oss. Informationen passar även dig som ska göra annan typ av praktik eller utbildning hos oss.

Introduktion och handledare

Det är viktigt att du i god tid tar kontakt med den VFU-plats/handledare du har fått för att komma överens om tider och få den praktiska information du behöver.

Under din VFU kommer du att ha en eller flera handledare. Handledarna ansvarar för din introduktion som utformas utifrån yrkeskategori. Handledarna ansvarar också för handledning utifrån särskilda kvalitetskriterier och för bedömningar. 

Om du har en individuell lärandeplan vill vi att du tar med den första dagen. Den är viktig för att din tid hos oss ska bli så bra som möjligt.

Närvaro/Frånvaro

VFU är en obligatorisk del av din utbildning och den motsvarar heltidsstudier eller det skolan beslutar. Förberedelsearbete, litteraturstudier, dokumentation och liknande som har anknytning till utbildningen ingår i arbetstiden. Du förväntas själv fylla i en närvarolista (gäller ej läkarstudenter) som du lämnar till din handledare efter genomförd VFU.

Om du blir sjuk anmäler du det till din handledare eller enligt rutiner som gäller på din VFU-plats.

Hygienregler

Region Östergötland har särskilda hygienregler som alla måste följa och som syftar till att förebygga smittspridning. Reglerna innebär att du hela tiden ska ha god handhygien genom desinfektion både före och efter patientkontakt. Dina naglar ska vara kortklippta och du får inte använda nagellack. Under arbetstid får du heller inte använda ringar, klockor, hängande smycken eller parfym. Har du långt hår ska det vara uppsatt. Hygienreglerna finns närmare beskrivna i en broschyr som du kan ladda hem via högerkolumnen på denna sida. Är du osäker på något så fråga din handledare.

Arbetskläder

Under din VFU använder du Region Östergötlands arbetskläder. Ett rent eget linne eller kortärmad tröja/skjorta kan användas under arbetskläderna om du vill. Du får också använda egen huvudduk. Arbetskläderna ska bytas regelbundet, helst dagligen. Arbetskläder som blivit blöta eller smutsiga ska bytas omgående. Dina handledare kommer informera om rutiner för klädbyte på din arbetsplats. Arbetskläderna får endast bäras på arbetsplatsen och för ärenden inom sjukhusområdet. Du använder egna inneskor så tänk på att ta med dig bekväma sådana att byta om till. Ta också med ett hänglås att använda till skåp i omklädningsrummet.  

Namnskylt

Det är viktigt att du under hela VFU-tiden använder namnskylt. Den är till för att både medarbetare och patienter ska veta att du är student.

Tobaksfri region

Region Östergötland är en tobaksfritt arbetsplats. Detta innebär bland annat att vi har rökfri arbetstid och tobaksfria patientmöten samt att vi erbjuder alla våra medarbetare avgiftsfritt tobaksslutarstöd. Rökning är endast tillåten på avsedda platser utanför sjukhuset och du måste byta om till privata kläder om du ska röka.

Vaccination

På några av våra kliniker rekommenderar vi att du är vaccinerad mot vissa sjukdomar. Region Östergötland erbjuder dig som student att vaccinera dig i samband med att du kommer till oss. Vaccinationen genomförs på Infektionskliniken. För läkarstudenter gäller ett speciellt vaccinationsprogram.

E-tjänstekort

För att komma åt Region Östergötlands journalsystem behövs ett e-tjänstekort. De studenter som behöver e-tjänstekort ansvarar själva för ordna detta inför VFU. All information om hur detta går till hittar du på studentwebbens sida för e-tjänstekort, se länk i högermenyn. Om du förlorar ditt e-tjänstekort ska du omedelbart spärra och förlustanmäla kortet. Detta gör du genom att ringa Region Östergötlands IT-support på telefonnummer 010-10 33 000.

Registerkontroll

Region Östergötland är ålagda att ta registerutdrag på studerande inom ramen för LSS (stöd och serviceinsatser åt barn under 18 år inom ramen för LSS) som främst berör habiliteringen för barn. Om det finns blandade verksamheter som vänder sig till barn och vuxna omfattas även dessa i sin helhet. Verksamheter som berörs inom Region Östergötland är habiliteringsverksamhet och rättspsykiatriska kliniken.

Det innebär att:

  • Studenten  ska ha utdraget ur belastningsregistret med sig första dagen  annars inget tillträde till VFU-placeringen.
  • Om studenten inte har med sig utdraget görs en bedömning av verksamheten ifall det är möjligt för studerande att  ”ta igen” förlorade VFU-dagar under befintlig VFU-period. Kan studenten inte ta igen tid meddelas detta till programmet.

Sekretess och tystnadsplikt

Som student har du tystnadsplikt som gäller både under och efter att du har slutat din VFU hos oss. Allt som rör patienters eller någon annans hälsotillstånd och personliga förhållanden är sekretessbelagt. Du får endast prata om patienter eller deras närstående när det behövs i arbetet. Du får inte prata eller skriva om patienter med vänner, familj eller andra utomstående. Du får inte heller prata om patienter med arbetskamrater som inte behöver upplysningarna för sitt arbete. Du får bara sprida vidare sekretessbelagda uppgifter till arbetskamrater och verksamheter som behöver upplysningarna för sitt arbete med den patient som uppgifterna rör. Tänk även på att samtal med en arbetskamrat kan avlyssnas av utomstående. Är du osäker så fråga din handledare.

Bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt hittar du i offentlighets- och sekretesslagen och i patientsäkerhetslagen. Brott mot tystnadsplikten kan leda till böter eller fängelse i högst ett år.

För att få läsa en patientjournal krävs att du deltar i vården av aktuell patient eller att du av någon annan anledning behöver informationen för att kunna fullgöra dina arbetsuppgifter. Tänk på att du inte får läsa din egen journal eller dina vänners/anhörigas journaler.

Alla aktiviteter i journalsystemet loggas och Region Östergötland gör regelbundet logguppföljningar för att säkerställa att ingen otillåten användning har skett. Det är också möjligt för patienter att begära logguppföljning från Region Östergötland av den egna journalen. Att otillåtet läsa journaluppgifter räknas som dataintrång och kan innebära polisanmälan och i slutändan böter eller fängelse.

Datoranvändning

När du använder Region Östergötlands datorer ansvarar du för att hantera lösenord så att de inte kommer obehöriga tillhanda och för att låsa datorn eller logga ut när den inte används.

Utvärdering

För att kunna utveckla och förbättra för våra studenter vill vi gärna ta del av dina upplevelser från din VFU. En elektronisk enkät för utvärdering (KURT) skickas till studenter från Medicinska fakulteten, Linköpings universitet i samband med avslutning av VFU.

Vi hoppas att du ska trivas hos oss och önskar dig välkommen till Region Östergötland!