Region Östergötland

Medarbetarporträtt Kirurgiska kliniken, US

Spännande diagnoser och en lärorik miljö lockade Pernilla Svanäng till kirurgiska kliniken på US. I dag arbetar hon som specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och känner att hon ständigt utmanas och utvecklas.

- Inte en gång under mina åtta år här har jag känt att jag skulle vilja arbeta inom andra specialiteter, säger hon.

  
  Pernilla Svanäng 

Varför sökte du dig till avdelning B191 på kirurgkliniken?

- Mitt intresse för den kirurgiska vården väcktes när jag jobbade som undersköterska på en kirurgisk avdelning under min sjuksköterskeutbildning. Diagnoserna är intressanta och omvårdnadsbehovet varierande samtidigt som arbetet är lärorikt och utmanande. Nu har jag har fått en betald specialistutbildning och trots bemanningsutmaningar så sker mycket utvecklingsarbete på kliniken.

Vilka arbetsuppgifter ansvarar du för?

- Som vårdlagsansvarig sjuksköterska ansvarar jag för fem till sex patienter tillsammans med en undersköterska. På avdelningen vårdar vi framför allt patienter med cancer i bukorganen som opereras planerat. Våra patienter är uppdelade i sektionerna övre abdominell kirurgi (ÖAK), kolorektal kirurgi, endokrinkirurgi samt bröstkirurgi. Vi utför högspecialiserad kirurgi och tar emot patienter från hela sydöstra regionen, och även nationellt inom vissa diagnosgrupper. Omvårdnaden av dessa patienter innefattar preoperativ och postoperativ omvårdnad där andning, cirkulation, aktivitet, nutrition och smärta är områden där patienterna har omfattande omvårdnadsbehov.

- Jag är även sektionsansvarig sjuksköterska inom ÖAK-sektionen och jobbar 20 procent administrativt med vårdutveckling, internutbildning och samverkan inom kliniken.

Vad trivs du bäst med i ditt arbete?

- I en kirurgisk verksamhet är ansvariga läkare sällan stationerade på avdelningen, vilket innebär att man som sjuksköterska har en viktig roll i bedömningen av patienterna. Det är viktigt att veta vad man kan förvänta sig i det postoperativa förloppet för att kunna åtgärda och förebygga komplikationer. Detta leder också till en god samverkan mellan kollegor på avdelningen och man behöver aldrig kännas sig ensam i ett beslut.

Då är ni vana vid gott samarbete?

- Ja, inom vårdlaget är det viktigt med bra kommunikation för att planera och prioritera arbetet. Vi har ofta resurser, det vill säga kollegor utöver vårdlagen som kan hjälpa till där behov finns. Samverkan i teamet är en förutsättning för att patienten ska få en god vård, och alla professioner är viktiga.

Hur är arbetsmiljön och arbetstiden?

- Vi har önskeschema som följs så långt det är möjligt. Man kan oftast vara ledig de helger man önskar och det är möjligt att ha en aktivitet en specifik kväll i veckan utan att schemat krockar. Tempot på avdelningen är högt och en målsättning har varit att kunna minska antalet patienter per vårdlag för att sänka vårdtyngden, detta är nu genomfört sedan oktober 2019 vilket innebär 5-6 patienter per vårdlag.

Finns möjlighet till karriärutveckling?

- Kirurgiska kliniken har länge haft ett mål att ha 50 procent specialistsjuksköterskor på avdelningarna. Kliniken är generös med att erbjuda specialistutbildning inom kirurgisk vård, utbildning som bedrivs i Linköping på halvfart med ordinarie lön. Vi har inte nått målet än men strävar dit och är ett gäng specialistsjuksköterskor med stor möjlighet att påverka verksamheten, utveckla omvårdnaden och utbilda kollegor. Kliniken erbjuder även utbildning till avancerad specialistsjuksköterska, vilket jag ser som ett eventuellt steg vidare i min karriär.

 


 

Filip Bergquist arbetar som sjuksköterska på avdelning B91 och Kava på Linköpings universitetssjukhus.

- Snabba vårdtider och avancerad slutenvård lockade mig hit. Ingen dag är den andra lik och jag utmanas ständigt, säger han.

Varför jobbar du just här?

  Filip 
  Filip Bergquist 

- Jag sökte mig till kirurgen för att jag har vänner som jobbar här, men också för att jag vill ha ett arbete med snabba vårdtider, avancerad slutenvård och akuta tillstånd som kräver snabba åtgärder. Jag får träffa många olika patienter som är i olika skeden av sin sjukdom och sitt tillfrisknande och följa dem under hela eller en stor del av deras vårdförlopp - preoperativt och postoperativt.

Hur trivs du med jobbet?

- Jag tycker att kollegorna är fantastiska, vården är intressant och den utvecklas kontinuerligt. Till exempel är patienter som opereras i esofagus inte längre inneliggande på IVA utan kommer direkt till avdelningen postoperativt, med lika bra eller bättre resultat. När jag började jobba så var alla esofaguspatienter planerade för att stanna i tre dygn på IVA. Fler och fler ingrepp utförs också laparoskopiskt vilket leder till kortare och skonsammare vårdtider för patienterna. Vi jobbar också mycket med standardiserade vårdförlopp för flera stora patientgrupper som gör det lättare att veta var patienten förväntas ligga i sitt förlopp och om något avvikande ses. Man utmanas ständigt i sin yrkesroll och vi strävar alltid efter att leverera god vård till svårt sjuka patienter.

Beskriv en arbetsdag?

- En normal dag börjar med morgonrapport och övergår till patientnära arbete, rond med läkare samt andra professioner, och sedan efterarbete som resultat av ronden. Därefter äter vi lunch och fortsätter att arbeta med patienterna innan vi avslutar med överrapportering till nästa pass.

Hur utvecklas du i ditt arbete?

- Som sjuksköterska har jag ansvar för läkemedelsadministrering och kontinuerliga bedömningar av patienter då kirurgerna ofta är på operation. Jag ger omvårdnad i alla dess former, såväl basal som avancerad. Sjuksköterskan har ofta en samordnande roll mellan patient, anhörig samt andra professioner och vårdinstanser. Att jobba så här gör att jag utvecklas hela tiden och kan göra mer och mer bedömningar, se komplikationer tidigare och åtgärda eller påkalla uppmärksamhet för att bedöma patienten för eventuell åtgärd.
- Patienterna är spridda gällande ålder, diagnoser, operationer och behandlingsinriktningar samt att vården utvecklas kontinuerligt vilket leder till att man aldrig är fullärd utan alltid har nya saker att lära sig.

Har ni god sammanhållning på avdelningen?

- Vi har en mycket god sammanhållning och ett gott klimat då vi hela tiden jobbar nära varandra och kommunicerar kontinuerligt.
- Det är varierande tempo i arbetet, om allt flyter på komplikationsfritt så förbättras patienterna drastiskt på kort tid, men de kan också försämras fort och kräva mer vårdinsatser snabbt. Vi har mycket god stämning med högt i tak bland personalen, alla hjälps åt i tuffa situationer och stöttar så mycket som möjligt.

- Dessutom fungerar samarbetet mellan olika yrkesroller mycket bra. Det är många olika professioner knutna till avdelningen såsom kuratorer och fysioterapeuter med flera. Det ger patienten en helhetsvård redan på avdelningen och varken de eller vi behöver lägga tid på att kontakta andra vårdinstanser. Dessutom förkortar det vårdtiden.

Hur är arbetstiderna?

- Det är ett mycket varierande tempo på avdelningen, vissa dagar är det lugnare och andra mer hektiskt. Vi har närvarande chefer som stöttar oss i möjligaste mån när det behövs. Vi jobbar skiftarbete, 06.45-15.30, 13.30-21.30 eller 20.45-07.00.

- Vi har önskeschema som läggs ett visst antal veckor i taget. Vi använder systemet TESSA vilket gör det lätt och överskådligt när schemat ska justeras. Önskeschemat gör att det oftast går att få ledigt för de saker som är viktiga på fritiden.

- I nuläget har vi ett extra lågbemanningstillägg som läggs utöver den vanliga lönen. Det ger ett stort lyft till den totala lönen.

Finns möjlighet till vidareutbildning?

- Det finns goda möjligheter att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom kirurgi. Vi har även en avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi anställd på kliniken.