Region Östergötland

AT i Norrköping

Ögonoperation på Vrinnevisjukhuset

Som AT-läkare på Vrinnevisjukhuset kommer du till en bred, kvalificerad verksamhet med ett stort flöde av patienter.

Vrinnevisjukhuset i Norrköping, med drygt 300 vårdplatser och cirka 2 200 medarbetare, är ett akutsjukhus med modern diagnostik och högkvalitativ vård och behandling.

Genom hela din AT kommer du att märka en tydlig satsning på trygghet, gemenskap och god handledning. En personlig handledare från primärvården stöttar dig under hela AT-tiden och på klinikerna får du handledning både individuellt och i grupp. Du får en strukturerad gruppintroduktion till varje block och du kommer att få ta del av onsdagsföreläsningar, seminariedagar och dessutom få egen lästid. På Vrinnevisjukhuset finns det ett AT-läkarråd där du kan påverka din AT och bidra till sjukhusets utveckling och framtid. Du har också möjlighet att delta i ledarskapsprojekt. 

Upplägg

Huvudhandledare

Din AT startar med 2,5 introduktionsdagar för alla nya AT-läkare på Vrinnevisjukhuset. Därefter placeras du i 1,5 vecka på en vårdcentral, där du också har din huvudhandledare. Tanken är att du och din huvudhandledare ska arbeta tillsammans och lära känna varandra samt att du ska få förståelse för primärvårdens verksamhet.

Klinikplacering

Klinikplaceringen inleds med en introduktionsvecka där sjukhusets kliniker presenteras och du får den grundläggande teoretiska och praktiska information du behöver. När du går jour på akutmottagningen finns det alltid kirurg- och medicinprimärjour på sjukhuset, dygnet runt. Ortopedprimärjour finns på sjukhuset dag- och kvällstid, därefter har du stöd av ortopedbakjour i hemmet.

Opererande specialiteter

Under en introduktionsvecka ligger fokus på det akuta omhändertagandet. I blocket varvas därefter placering på kirurg- ortoped- och anestesikliniken. Du har också en valfri period på fyra veckor. Ditt jourarbete är upplagt som dagjoursveckor och nattjoursveckor.

Invärtesmedicin

Under en introduktionsvecka ligger fokus på det akuta omhändertagandet. Du kommer också att få tjänstgöra vid olika internmedicinska avdelningar och kliniker. Även i medicinblocket ingår valfria veckor, där du till exempel kan välja att jobba på barnmedicin eller infektion. Som AT-läkare ingår du i jourverksamheten på akutmottagningen med tjänstgöring dygnet runt.

Psykiatri

I psykiatriblocket är du grundplacerad på någon av våra mottagningar, på beroendekliniken eller inom slutenvården. Tjänstgöring sker också på akutenheten där du ingår i jourverksamheten som primärjour.

Valfri period

Under medicin- och kirurgblocket är fyra veckor per block avsatta till valfri placering på en eller flera kliniker i den östra länsdelen. Undantag kan göras för placering på US om du har ett specifikt intresse som inte kan tillgodoses på Vrinnevisjukhuset.

Allmänmedicin

Din tjänstgöring på vårdcentral gör du i Norrköping eller i någon av de mindre orterna i länsdelen. Den sammanhängande placeringen på din vårdcentral inleds med några introduktionsdagar med föreläsningar. Du tjänstgör också på den gemensamma jourcentralen i form av kvälls- och helgpass. Regelbundna utbildningstillfällen tillsammans med övriga AT-läkare i primärvården förekommer på onsdagseftermiddagar.

Kontakt

Bild på Magnus Runqvist

Magnus Runqvist

Verksamhetschef AT ViN

010-104 22 10

0730-52 22 10

e-post

Bild på Malin Kumpula Tideskog

Malin Kumpula Tideskog

AT-samordnare

010-104 50 27

072-204 94 33

e-post

Andra webbplatser