Region Östergötland

Patientjournalen

Elektronisk patientjournal

När en person söker och får vård skrivs en patientjournal. Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in på 1177.se.Du kan också vända dig till respektive vårdenhet och begära ut kopior. 

Det är patientdatalagen som reglerar patientjournalens användning, till exempel hur personuppgifter och journalhandlingar ska skrivas och skyddas.

Uppgifterna om dig i patientjournalen skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen, vilket innebär att de inte ska lämnas ut till obehöriga.

Den som arbetar hos en vårdgivare får endast ta del av journaluppgifter om dig som patient om han eller hon deltar i vården av dig eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. I efterhand går det att spåra, via loggar, vem som har läst. Som patient har du rätt att ta del av logglistan över vilka som läst din journal.

Journalen via nätet

Du som är 16 år eller äldre och har e-legitimation, till exempel bank-id eller mobilt bank-id, kan logga in på 1177.se och läsa information som är skriven i din journal efter den 1 december 2015. Du kan läsa journalanteckningar och se information om diagnoser, provsvar, röntgensvar och remisser. Du kan inte se riktigt all information i journalen på nätet, exempelvis är vissa enheter undantagna.

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring är införd i hela Sverige. När du har kontakt med vården, kan läkaren eller annan vårdpersonal fråga dig om ditt samtycke till att ta del av dina journaluppgifter. Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

Spärra journaluppgifter

Om det finns uppgifter i patientjournalen som du inte vill att andra vårdgivare eller annan vårdpersonal än den du blir vårdad av ska se, kan du begära att journaluppgifterna spärras. Om du vill få journaluppgifter spärrade eller ta bort en spärr, kontakta Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor. Du kan ta kontakt på telefonnummer 010-103 22 88, e-post ekonomi@regionostergotland.se

Vem har läst min journal?

Du kan alltid få veta om någon har tittat i din journal. Kontakta den enhet eller mottagning där du behandlades och be om ett så kallat loggutdrag. Du kan också beställa ett loggutdrag hos Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor. Läs mer här>>>

Mer information om patientjournalen, rätt att läsa sin journal, sammanhållen journalföring, sekretess, spärrning av uppgifter och samtycke finns på 1177.se.

Denna webbplats