Region Östergötland

Patientsäkerhetsberättelse

I den årliga patientsäkerhetsberättelsen redovisar Region Östergötlands strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Enligt Patientsäkerhetslagen ska Region Östergötland senast 1 mars varje år dokumentera patientsäkerhetsarbetet i en patientsäkerhetsberättelse. Den beskriver hur regionen under föregående år har arbetat för att hitta, analysera och minska risker i vården.

Patientsäkerhetsberättelsen redogör även för vilka resultat som har uppnåtts. Det kan till exempel handla om att de vårdrelaterade infektionerna har minskat eller ökat eller att nya rutiner har införts för att samla in uppgifter om vårdskador. Vårdpersonalens bidrag i arbetet och hur patienters och anhörigas synpunkter hanteras, beskrivs också.