Region Östergötland

Öppna jämförelser

Läkare diskuterar med patient

I Vården i siffror och genom Öppna jämförelser samarbetar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att redovisa och jämföra hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Jämförelser görs även inom andra verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för, till exempel grundskola och socialtjänst.

Syftet med Vården i siffror och Öppna jämförelser är att stimulera landsting, regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Ett annat syfte är att ge insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer och vad du som medborgare får för pengarna.

Vården i siffror är tillgänglig för alla medborgare genom www.vardenisiffror.se.

De löpande nationella jämförelserna inom hälso- och sjukvård är en viktig del i Region Östergötland uppföljning av medicinska resultat.