Region Östergötland

Kvalitetsregister

Man med gipsat ben i sjukhussäng
Region Östergötlands verksamheter registrerar uppgifter i olika nationella kvalitetsregister, vilket gör det möjligt att följa upp och förbättra vården för dig och andra.

I kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling. Informationen används sedan för att utvärdera och förbättra vården. Din medverkan i kvalitetsregister är frivillig.

Du kan läsa mer om kvalitetsregister, hur dina uppgifter hanteras och dina rättigheter på 1177.se.

Förändringar i personuppgiftsansvar

Sverige har sedan mitten av 70-talet följt upp vård och behandling i nationella kvalitetsregister i syfte att kvalitetssäkra hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård. Varje nationellt kvalitetsregister har en myndighet, så kallat centralt personuppgiftsansvarig myndighet, som är ansvarig för att personuppgifterna hanteras enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Endast hälso- och sjukvårdsmyndigheter får vara centralt personuppgiftsansvariga. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har beslutat att färre regioner ska ha detta ansvar. Till följd av denna inriktning byter nedanstående nationella kvalitetsregister centralt personuppgiftsansvarig myndighet från den 1 januari 2021.

Region Kalmar län lämnar över personuppgiftsansvaret för Svenska Palliativregistret till Region Jönköpings län. Region Östergötland lämnar över ansvaret för registret för inflammatoriska tarmsjukdomar, registret för medfödda metabola sjukdomar, barnreumaregistret, barnnjurregistret, barnhälsovårdsregistret, elevhälsans medicinska insatser, och barnepilepsiregistret till Region Jönköpings län.