Region Östergötland Läkare och förälder med litet barn på vårdcentral

Kvalitet i vården

Det finns många olika metoder att utveckla och stärka kvaliteten i vården, bland annat med hjälp av patientenkäter, mätningar av väntetider och jämförelser mellan vården i landsting och regioner.

 Region Östergötlands verksamheter registrerar uppgifter i ett flertal olika kvalitetsregister, vilket gör det möjligt att följa upp och förbättra vården.

Med hjälp av inspektioner och hantering av anmälningar och klagomål granskar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att den vård och omsorg som ges är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. IVO kan ställa krav på åtgärder från vård- eller omsorgsgivarens sida och rikta kritik mot eller anmäla legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Lex Maria är en lag som innebär att ett landsting/region eller en kommun ska anmäla till  IVO, om en patient drabbats av eller riskerat att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom. På så sätt kan sjukvården lära av de misstag som sker så att inte andra ska råka illa ut.