Region Östergötland

Beställ tolk

Bilden visar ett tangentbord och hörlurar

Här kan du beställa och avbeställa tolk för exempelvis skriv- och teckenspråkstolkning. Du kan beställa någon av följande tolkningar:

Beställ tolk   Avbokning av tolk

Teckenspråkstolkning

En teckenspråkstolk översätter det som sägs till teckenspråk och det som tecknas till talad svenska.

TSS 

TSS står för tecken som stöd för tal. i TSS används tecken från det svenska teckenspråket för att förtydliga och underlätta avläsningen av tal.

Tydligt tal

Tolken upprepar det som talaren säger.

Taltjänsttolkning

Taltjänst används av personer som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Taltjänst erbjuder talstöd, telefonstöd och läs- och skrivstöd.

Skrivtolkning

Med hjälp av dator och externt tangentbord förmedlar tolken vad som sägs. Texten går att läsa på en skärm. I vissa fall använder tolken papper och penna för att handskriftstolka.

Dövblindtolkning

Personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning kan använda dövblindtolk. Olika metoder används beroende på tolkanvändarens kommunikationssätt. Det kan till exempel vara avståndstolkning, tydligt tal, taktilt teckenspråk och bokstavering i handen eller anpassad skrivtolkning. I dövblindtolkning ingår syntolkning och viss ledsagning.

Du kan inte beställa språktolk via formuläret på denna sida. Om du har svårt att tala eller förstå svenska har du rätt att få hjälp av språktolk när du besöker vården. Det är vårdpersonalen som beställer språktolk. Tala om för vårdpersonalen innan ditt besök att du behöver språktolk.