Region Östergötland

Vetenskaplig publicering

Medicinsk facklitteratur i bokhylla

Varje år publiceras över 500 vetenskapliga artiklar av Region Östergötlands medarbetare. 

Publiceringar av forskningsresultat ligger bland annat till grund för nya forskningsmedel och utvärderingar av våra forskningsinsatser det gångna året. Här har vi samlat några fakta om vetenskaplig publicering av forskning inom Region Östergötland.

Vi skriver alltid en populärvetenskaplig sammanfattning

Den som avlägger en doktorsexamen lägger fram sitt forskningsarbete i form av en doktorsavhandling. Det är oftast en skrift som sammanställer de gångna årens forskning, resultat och eventuella vetenskapliga publiceringar som arbetet har resulterat i.

En del i avhandlingen är den populärvetenskapliga sammanfattningen som inför disputationen skickas till mottagare på Hälsouniversitets "pricklista". Enheten för Forskning och Utveckling i Region Östergötland är en av mottagarna på den listan. Utvalda sammanfattningar används som underlag till forskningsnyheter på vår webb eller publiceras i tidskriften Forskning och utveckling. En enkel text ökar chansen till att forskningen får spridning och kommer fler till del. 

Registrering av artikel i universitetets databas

Alla studier som genomförs i Region Östergötland publiceras i Linköpings universitets publikationsdatabas som kallas DiVA. Den största delen av artiklarna importeras till DiVA, men forskaren kan själv skicka in informationen och alla studier i databasen är öppet tillgängliga och sökbara för den som är intresserad.

Referenser för acknowledgement

Den engelska termen Acknowledgement innebär att man refererar till eller tackar en viss institution eller organisation för att på något sätt ha bidragit till den forskning man publicerar.

Om en studie fått anslag genom ALF ska det alltså stå följande acknowledgement: ”ALF-medel, Region Östergötland”. På engelska skriver vi ”ALF Grants, Region Östergötland.

Den engelska benämningen för Forsknings- och Stipendieförvaltningen är "Linköping University Hospital Research Fund"

Journal Inspiration

Journal Inspiration är en digital tjänst som hjälper forskaren att välja
och ranka vetenskapliga tidskrifter inom sitt ämnesområde när ett manuskript
ska skickas in.

Adresser vid vetenskaplig publicering

För att Medicinska fakulteten och den medicinska forskningen knuten till Region Östergötland och Sydöstra sjukvårdsregionen skall få rätt nivå på statsanslag krävs korrekt adress vid vetenskaplig publicering.

 

Engelsk adress för affiliering

Engelska beteckningar för Linköpings universitetets institutioner, samt för Region Östergötlands kliniker finns på Medicinska fakultetens webbplats (se länk här intill).

 

För forskare som enbart är universitetsanknuten bör adressen skrivas

Institution, Universitet, Ort, Land

Ex. Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University, Linköping, Sweden

 

För forskare som är knuten till Region Östergötland bör adressen skrivas

Klinik, Institution, Universitet, Ort, Land

Ex. Department of Cardiology, and Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden

 

För forskare utanför Region Östergötland men som är knuten till Linköpings bör adressen skrivas

Klinik, Ort, Landsting, Institution, Universitet, Stad, Land

Ex. Department of Cardiology, Västervik, Kalmar County Council, and Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden

 

För forskare som hör till en centrumbildning inom Linköpings Universitet bör två adresser skrivas

Ex.

  1. Department of Radiology, and Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden
  2. Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Linköping University, Linköping, Sweden 

Sammanfattning för kombinerad adress

-”Linköping University Hospital” får inte användas.
-”Linköping University” måste alltid anges.