Region Östergötland

Vanliga frågor vid ansökan

Bilden visar en person som fyller i en ansökningsblankett

Här hittar du svar på frågor som ofta dyker upp vid ansökning av forskningsbidrag. Många av frågorna handlar om forskningsportalen Researchweb eftersom det är där ansökningarna skrivs, blanketter hämtas och redovisning av forskningen sker.

Om du inte hittar svar på din fråga, så hör gärna av dig till oss. Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss som handlägger ansökningar så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig. 

Bra att tänka på:

  • Var ute i god tid, det brukar alltid dyka upp några frågetecken på vägen.
  • Kontrollera tidigt om din studie kräver en ansökan till etikprövningsnämnden. Ansökan kostar pengar och kan ibland krävas för att du ska få ut pengar från din anslagsgivare.
  • Om din studie innefattar moment som behandlar personuppgifter behöver du göra en PUL-ansökan till Datainspektionen.
  • Var realistisk när du bedömer kostnader för projektet. Ta kontakt med din kliniks ekonom.

Allmänna frågor

Hur går jag rent praktiskt tillväga för att ansöka om medel?

Svar: Alla ansökningar ska göras via de formulär som finns samlade på Region Östergötlands sida i forskningsportalen Researchweb.

Vad är "Från student till docent"?

Svar: Programmet är namnet på en satsning som ska tydliggöra möjliga karriärvägar för alla som är intresserade av att forska. Det är inte någon forskarskola och inte heller ett traineeprogram - utan en sammanställning av dels redan existerande sökbara medel, dels speciella satsningar på nya typer av befattning. Tack vare "Från student till docent" kan du enkelt se vilka medel du kan söka beroende på din akademiska bakgrund och din nuvarande plats i karriären.
   

Ansökningar och behörighet

Kan jag som student söka bidrag?

Svar: Som student kan du söka "Stipendier för forskningsförberedande utbildning". Om du är läkarstuderande kan du söka om du genomfört och fått godkänt på ditt fördjupningsarbete. Om du är antagen till något av utbildningsprogrammen vid Medicinska Fakulteten och är antagen till/eller ha genomgått den forskarförberedande kursen är du också behörig att söka.

Kan jag söka för ett examensarbete eller ska det vara för något annat projekt?

Svar: Forskningstid beviljas inte för examensarbeten eller fördjupningsarbeten.

Jag är läkare och undrar om jag har ett "legitimerat vårdyrke"?

Svar: Läkarprofessionen är ett yrke som omfattas av legitimationsbestämmelser för hälso och sjukvårdspersonal. I programmet "Från student till docent" ingår inte läkaryrket som "legitimerat vårdyrke" då det för denna yrkesgrupp finns specifika medel, de så kallade ALF-medlen.

Jag arbetar inom primärvården som sjuksköterska. Jag har en magisterutbildning och är intresserad av att forska vidare - kanske disputera. Kan "Från student till docent" vara en ingång till att börja forskarstudier?

Svar: Om du har kontakt med en forskargrupp och medverkar i ett forskningsprojekt har du möjlighet att söka forskningsveckor för icke disputerad. Det kan vara en möjlighet för dig prova på forskningsarbete och även ge kontakter med aktiva forskare vilket kan leda vidare till forskarutbildning.

Jag ser att man kan söka forskningsbidrag fast man inte är doktorand om man deltar i forskningsprojekt. Vad menas med deltar?

Svar: Om du har kontakt med en forskargrupp och medverkar i ett forskningsprojekt har du möjlighet att söka forskningsbidrag för icke disputerad.

Hur stor är möjligheten att få forskningsbidrag om man gör en ansökan?

Svar: Det beror på många faktorer. Dels på vilket medel du söker, dels på din planerade studies kvalitet och hur väl du lyckas beskriva den i ansökan. Det är också viktigt i ansökan visa att du uppfyller anslagsgivarens syfte med medlen. Om du till exempel söker pengar för klinisk forskning måste du visa att projektet är till nytta för patienter, närstående eller liknande. Under menyn Ansökningar>Statistik ansökningar på Researchweb finns mer detaljerad information.

Jag har fått forskningsmedel som jag kan disponera under två år. Kan jag söka nya pengar redan efter ett år?

Svar: Ja, du kan göra en fortsättningsansökan. Det är viktigt i en fortsättningsansökan att visa på vad du hittills använt dina beviljade medel till och vad du söker för i din fortsättningsansökan. Detta gäller dock ej bidrag för disputerade med så kallad "forskartjänst" där du söker fortsättningsanslag andra året.

Blanketter och handläggning

Vem handlägger olika anslag och medel?

Svar:

Lena Lindgren handlägger ansökningar om anslag från Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS),  medel för patientsäkerhetsforskning och ansökningar för forskningstid i Primärvården.

Yvonne Jonsson och Lotta Didriksson Larsson handlägger ansökningar om Forsknings-ALF (fd klinik-ALF) och forskningsstöd för anställda i Region Östergötland med naturvetenskaplig eller annan examen.

Anna-Lena Nylander handlägger ansökningar om medel från stipendier och fonder, resebidrag, medel för gästforskare och övriga specifika ALF-stöd.

Vad använder jag Blankett 1 till?

Svar: Blankett 1 använder du för att bekräfta din ansökan om medel i Researchweb. Alla medarbetare som ingår i projektet signerar och bekräftar sitt deltagande. Logga in i på forskningsportalen, sök fram din ansökan, klicka på knappen "Blankett", skriv ut den och följ instruktionerna på blanketten.

Vad händer om jag inte hinner få in alla underskrifter till Blankett 1 i tid?

Svar: Kontakta den person som står som mottagare av blankett 1 och meddela att blanketten kommer senare. Du kan också skicka in blanketten med de underskrifter du har och senare komplettera med de underskrifter som saknas.

Vad använder jag Blankett 2 till?

Svar: Blankett 2 hittar du i ansökan när ansökan blivit beviljad. Logga in i ansökningsportalen, sök fram den ansökan det gäller, klicka på knappen "Blankett", skriv ut den och följ instruktionerna på blanketten. Blankett 2 använder du för att meddela vilken ekonomisk enhet som ska rekvirera dina medel.

Varför kan inte min ekonom rekvirera beviljade medel?

Svar:

För att din ekonom ska kunna rekvirera beviljade medel måste blankett 2 vara inskickad till adressen på blanketten. Beviljade medel förs därefter elektroniskt över till klinikens ekonomienhet i ansökningsportalens ekonomimodul och din ekonom kan därefter registrera kostnader och rekvirera förbrukade medel.

Om du har beviljats Forsknings-ALF ska du inte skicka in någon blankett 2. Däremot måste föregående års beviljade medel vara redovisade med Blankett 3 innan ekonomen får rekvirera innevarande års medel.

Var hittar jag blankett 3?

Svar: Blankett 3 hittar du i din ansökan på Researchweb när du har fått tillgång till pengarna, det vill säga då ett kostnadsställe har registrerats för din ansökan. Logga in i ansökningsportalen, sök fram din ansökan, klicka på knappen "Blankett", skriv ut och följ instruktionerna på blanketten. Blankett 3 använder du för att slutföra den ekonomiska redovisningen i ditt projekt. Beroende på anslag kan det krävas en vetenskaplig redovisning i ansökningsformuläret.
   

Personkort och CV i Researchweb

Måste jag fylla i alla uppgifter i personkortet?

Svar: Alla uppgifter som har en markering med ett plustecken (+) måste fyllas i, i övrigt väljer du själv.

Varför ska jag fylla i mitt CV?

Svar: Den sökande och forskargruppens meriter är en av de aspekter som tas med i bedömningen av ansökan för att avgöra om kunskap finns för att kunna genomföra projektet, därför är det viktigt att ditt CV är ifyllt i Researchweb.
   

Ansökan och bekräftelse

Var hittar jag ansökningsformulär?

Svar: Alla bidrag som kan sökas från Region Östergötland finns på regionens sida i forskningsportalen Researchweb. Söker du medel från FORSS hittar du ansökningsformulär på FORSS sida i samma system.

Vem ska skriva ansökan, jag eller min handledare?

Svar: Är det du som önskar ansöka om forskningsbidrag, är det du som ska skriva ansökan. Det innebär att du är huvudsökande och har redovisningsansvaret för eventuella beviljade medel.

När får jag besked om min ansökan och hur lämnas beskedet?

Svar: När du får besked beror på sista ansökningsdag för aktuellt anslag. Du får meddelande om beslut via e-post till den adressen som du har angett i ditt personkort.

Måste jag fylla i uppgiften om etisk ansökan, även om jag inte har någon?

Svar: Ja. Om det inte är gjord en etisk ansökan ska det alltid finnas ett etiskt resonemang kring studiens utformande. Det är alltid forskarens ansvar att bedöma om ett projekt lyder under etikprövningslagen eller inte.

Måste jag lämna lägesrapport i originalansökan när jag gör en fortsättningsansökan?

Svar: Beskriv i fortsättningsansökan vad som har hänt i ditt projekt. Vill du lägga samma text i originalansökan som en lägesrapport är det bra men inte obligatoriskt. När du har avslutat projektet skriver du en slutrapport i originalansökan.

Hur vet jag att ansökan är korrekt inskickad?

Svar: Som bekräftelse på att ansökan är korrekt inskickad får du ett e-postmeddelande. Du kan också kontrollera i din inskickade ansökan där texten "Ansökan är slutförd elektroniskt. Väntar nu på underskrift (Blankett 1) eller handläggning" ska visas som bekräftelse på att ansökan är inskickad.
   

Krav för ansökan

Måste jag ha en handledare?

Svar: Om du inte är disputerad måste du ha en handledare i projektet. Men notera att olika typer av anslag kan ha lite olika regelverk. Bäst är att kontrollera regelverket för just de medlen du vill söka.

Måste mitt projekt ha en godkänd etikprövning vid ansökan om medel?

Svar:

Det är alltid sökandens ansvar att bedöma om ett projekt lyder under etikprövningslagen eller inte. Om du har gjort bedömningen att en etisk prövning inte behöver göras ska du i ansökan motivera varför. Diarienummer på godkänd prövning, utlåtande från nämnden eller egen motivering lämnas i rutan för "Etisk prövning" i ansökningsformuläret på Researchweb.

Observera att många vetenskapliga tidskrifter kräver godkänd etikprövning eller etiskt yttrande för att publicera dina resultat. Även om det i samband med ansökan inte krävs en godkänd prövning, så kan det också finnas anslagsgivare som kräver ett godkännande, yttrande eller rådgivande beslut från nämnden för att bevilja medel.

   

Budget och äskade medel

Måste jag fylla i både projektbudget och äskade medel?

Svar: Med projektbudget menar vi den totala kostnaden för hela projektets genomförande. Det kan stäcka sig över flera år och inkludera medel från många olika anslagsgivare. Pengar som du äskar ska endast motsvara kostnaderna i den del av projektet som du ansöker om just nu. Granskarna tittar på hela projektbudgeten i relation till sökta medel.
   

Deadline och sista ansökningsdag

När är sista ansökningsdag?

Svar: Sista ansökningsdag är olika beroende på vilka bidrag du söker. Fasta årliga deadlines är 1 mars, 1 april, 1 juni och 1 oktober. Specifik deadline för respektive anslag hittar du på sidan om ansökningstider, se länk till höger.

Vad händer om jag glömmer att skicka in min ansökan i tid?

Svar: Sista dag för ansökan är det datum som gäller.
   

Kontakt

Bild på Lotta Didriksson Larsson

Lotta Didriksson Larsson

FoU-handläggare

010-103 85 00

e-post

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

FoU-handläggare

010-103 12 70

e-post